Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2

Agrarisch besluit.

Grond, door inlanders in erfelijk individueel gebruik bezeten, wordt, op aanvraag van den regtmatigen bezitter, aan dezen in eigendom afgestaan onder de noodige beperkingen, bij algemeene verordening te stellen en in den eigendomsbrief uit te drukken, ten aanzien van de verpligtingen jegens den lande en de gemeente en van de bevoegdheid tot verkoop aan niet-inlanders.

Verhuur of in-gebruik-geving van grond door inlanders aan niet-inlanders geschiedt volgens regels, bij algemeene verordening te bepalen.

Agrarisch besluit.

(St. 1870 no. 118.) EERSTE HOOFDSTUK. Van regten op grond. Artikel. 1.

Behoudens opvolging van de tweede en derde bepaling der voormelde Wet ') blijft het beginsel gehandhaafd, dat alle grond, waarop niet door anderen regt van eigendom wordt bewezen, domein van den Staat is.

Artikel 3. (St. 1872 no. 116.)

Bij beschikking over gronden krachtens de derde bepaling der voormelde wet, wordt het bedrag der schadeloosstelling, bij gebreke van minnelijke schikking, vastgesteld door den regter der plaats, waar het goed gele gen is.

Artikel 4. (St. 1872 no. 116.)

De algemeene verordening, regelende de vervanging van inlandsch erfelijk individueel

1) NI. de Agrarische wet, al. 4-8 Van art. 62 R. R

Sluiten