is toegevoegd aan uw favorieten.

Verordeningen inlandsch grondbezit

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

110

Regl. op het vestigen v. credietverband.

benda jang didjadikan tanggoengan diserahkan kapada orang lain,' rMka lantas boleh ditagih oetang itoe; c. tanah-tanah danroemahroemad wadjib dipiarakan dengan sepatoetnja dan diseboetkan poela siapa jang memeliharakan dan sebagaimana; d. segala tanah dan lain-lainnja itoe wadjib diberi tjap atau toelisan katerangan, soepaja moedah di ketahoei atau dikenal, dan lagi ditetapkan matjam tjap dan matjam toelisan itoe; e. djikalau pada pikiran pihak jang kadoea perloe adanja, maka bolehlah dipintanja, soepaja hak atau barang jang lain-lain dimasoekkan djoega akan tambahan penegoeh Credietverband (fasal 11 Staatsblad 1908 no. 542).

12) Djikalau tida ada saksi toeliskanlah: „jaitoe dihadapan doea pihak itoe".

■3) Djikalau tida disalin dalam bahasa anak negri atawa djikalau tida ada saksi, anggota perkataan ini bolih diobah saperloenja.

14) Djikalau segala orang jang menghadap itoe pandai menoeliskan tanda tangannja, maka ditoeliskannjalah pada tempat itoe i „kadoea pihak dan saksi dan saja"; djikalau tida ada saksi: „kadoea pihak dan saja".

Pada hal pihak jang pertama dan pihak jang kadoea dan saksi, atau salah satoenja mengakoe tiada pandai menoeliskan tanda tangannja, maka hal itoepoen diseboetkanlah djoega, dan apa sebabnja.

15) Tempat menjatakan berapa patah perkataan jang diobah dalam soerat ini, dan berapa patah jang ditambahkan pada tepinja, dan berapa patah jang diparang (dimatikan).

16) Tempat menoeliskan tanda tangan.

17) Dibawah soerat toeroenan bernama „grosse", jang diberi kapada orang jang memberi oetang itoe maka pada tempat ini ditoeliskanlah: