Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

tot loodsen getoond alvorens hij den loodsdienst aanvangt.

(4) De gezagvoerder zorgt dat, zoolang de loods aan boord is, het schip de hem door dezen verschafte loodsdienstvlag toont. Hierin nalatig zijnde, verbeurt hij eene boete van ten hoogste vijftig gulden.

(5) Ieder, die onbevoegd binnen de grenzen van een loodsmansvaarwater op eenig schip loodsdienst verricht zonder tot de scheepsbemanning te behooren, zal gestraft worden mét eene boete van ten hoogste twee honderd gulden of, zoo hij Europeaan of met dezen gelijkgestelde is, met gevangenisstraf van ten hoogste één maand en, zoo hij Inlander of met dezen gelijkgestelde is, met dwangarbeid buiten den ketting voor ten hoogste één maand.

Artikel 5.

(1) Het is den loodsen ten strengste verboden om, onder welk voorwendsel en in welken vorm ook, giften of fooien te vragen of aan te nemen.

(2) Onverminderd de teruggave van het genotene, worden zij, tegen dat verbod handelende, gestraft met vermindering van inkomsten ten bedrage van de helft der bezoldiging over een maand.

Artikel 6.

Indien door den gezagvoerder wordt afgeweken van het advies van den loods omtrent aanvang of voortzetting der loodsreis of indien de gezagvoerder den loods in de uitoefening van zijn dienst hinderlijk mocht zijn, is deze verplicht hiervan mededeeling te doen aan den superintendent.

Sluiten