Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 2 (2e kl.)

8

op de notarissen en de candid'aat-notarissen.

De leden van Gedeputeerde Staten van de provinciën.

De griffiers der Staten van de provinciën.

De militie-commissarissen en zij, die hen vervangen.

De voorzitters van de Militieraden en hunne plaatsvervangers.

De leden en de buitengewone leden van den centralen gezondheidsraad, met inbegrip van de hoofdinspecteurs van de volksgezondheid, de inspecteurs van de volksgezondheid en de leden en den secretaris van het College van bijstand bedoeld in art. 35 der Woningwet.

De directeur en de hoofden van de bacteriplogisch-biologische en van de chemisch-pharmaceutische afdeeling van het centraal laboratorium ten behoeve van het Staatstoezicht op de volksgezondheid.

De directeur van het Rijksbureau voor drinkwatervoorziening.

De inspecteurs voor het toezicht op de naleving van de Drankwet.

De secretaris-generaal van het Permanent internationaal bureau der geneeskundige congressen.

De inspecteurs voor het Staatstoezicht op krankzinnigen en krankzinnigengestichten.

De geneesheeren-directeur van "s Rijks krankzinnigengestichten.

De directeur van het centraal bureau voor de statistiek.

De leden en de secretaris van de Algemeene Armencommissie.,

De hoogleeraren aan de Rijks-Universiteiten.

Sluiten