Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Economische Invloeden

Wanneer wij van prostitutie spreken, dan denken wij in de eerste plaats aan de gekazerneerde prostitutie, het klassieke bordeel, dat vooral in de Middeleeuwen een voorwerp was van de aanhoudende zorg der overheid 1). Het waren gepatenteerde instellingen van' openbaar nut, ten einde de ontucht binnen zekere grenzen terug ,te dringen en onder politietoezicht te stellen, waardoor buiten die sfeer de kuischheid der eerbare vrouwen en dochters gewaarborgd bleef. Dat men op die wijze meteen de rijke burgerij tevreden stelde, veelal goede winsten behaalde en dat vele ouders hun zoons liever naar het bordeel zagen gaan, dan later gedupeerd te worden door relaties beneden zijn stand en wellicht een aantal buitenechtelijke kinderen, dit alles mag slechts fluisterend gezegd worden. Zeker is het, dat niettegenstaande dat hooggeroemde politietoezicht, de bordeelen altijd broeinesten waren van twist, dronkenschap en misdaad, tot moord en doodslag toe.

Een algemeene opmerking betreffende den zedelijken toestand in de Middeleeuwen moge hier een plaats vinden. Priesterinvloed drukt op de Middeleeuwen het stempel van dualisme: de hemelsche zaligheid wordt afgebeeld in de kerken, maar voorloopig op aarde kerkerstraffen, pijnbank en brandstapel. Het ideaal der sexueele onthouding, de ascese,

l) Wie de prostitutie in al haar vormen wil leeren kennen, bestudeere het groote nieuwe werk van Dr. Iwan Bloch: Die Prostitution. Berlijn, L. Marcus 1912 en 1913, 2 dln. elk fl 7.80.

Sluiten