is toegevoegd aan uw favorieten.

Verdient het, hetzij in beginsel, hetzij om praktische redenen, aanbeveling scherpe grenzen te trekken tusschen den arbeid der instellingen van weldadigheid en dien van andere instellingen van sociale voorzorg en zoo ja, waar behooren die grenzen te loopen?. Maatschappelijk werk voor zieken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

112

MAATSCHAPPELIJK WERK VOOR ZIEKEN.

nageleefd, of een oogwassching of een irrigatie goed worden toegepast, dan weer moet aan een ontslagen kraamvrouw gewezen worden, hoe ze haar zuigeling moet wasschen, aankleeden en voeden, verzorgen enz. enz.

Kennis van hygiëne is noodig, om den armen betere begrippen te leeren betreffende voeding, kleeding, ligging en een hygiënische leefwijze, terwijl ook vertrouwdheid in den omgang met patiënten en met den gang van zaken in het ziekenhuis niet gemist kunnen worden.

Voor het geneeskundig gedeelte van het werk is alzoo noodig :

1. Kennis van ziektetoestanden in het algemeen en eenig begrip van de leer van ziekteoorzaken en hare gevolgen.

2. Kennis van ziekenverpleging en praktische hygiëne.

3. Bekendheid met ziekenhuistoestanden.

Voor het maatschappelijk deel van het werk is noodig: Bekendheid met de samenstelling, het doel en werken van de verschillende burgerlijke, kerkelijke en particuliere instellingen.

De maatschappelijk werkende zuster moet weten m welke gevallen en wanneer ze hun hulp kan inroepen voor de patienten,, zij moet op de hoogte zijn van organisatie en administratie van verschillende instellingen op armenzorg-gebied en kennis nemen van alles, wat er in de plaats, waar zij werkt, op dit gebied wordt gepraesteerd.

Hoewel het aantal van de maatschappelijke bemoeiingen, waarvoor zij zal komen te staan, groot is en van de meest mogelijke verscheidenheid, wordt voor de meeste gevallen geen diepgaande studie vereischt (waarmee ik niet zeggén wil dat al werkende op dit terrein de belangstelling in allerlei maatschappelijke vraagstukken niet voortdurend toeneemt )

Dit vindt zijn oorzaak hierin, dat het Maatschappelijk Werk voor Zieken in vele gevallen slechts korten tijd, of tot zoolang in de maatschappelijke nooden der patiënten voorziet, of zich voor hunne belangen interesseert, tot er een persoon of instelling gevonden is, die deze taak overneemt.