Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II.

• 8

Inschrijving.

Wie moeten worden ingeschreven.

Art. 6. 1. Behoudens de bepaling van het tweede lid wordt voor den dienstplicht ingeschreven:

o. de Nederlander, die op 1 Januari van het jaar, waarin hij 19 jaar oud wordt, in Europa woonplaats heeft of wiens wettige vertegenwoordiger op genoemd tijdstip in Europa woonplaats heeft;

b. de niet-Nederlander, die op genoemd tijdstip ingezetene is.

Wie niet wordt ingeschreven.

2. Voor den dienstplicht wordt niet ingeschreven de ingezetene, niet-Nederlander, die blijkt te behooren tot een Staat, waar de Nederlanders niet aan verplichten krijgsdienst zijn onderworpen of waar ten aanzien van den dienstplicht het beginsel van wederkeerigheid is aangenomen.

inschrijving na den gewonen . tijd.

Art. 7. 1. Voor den dienstplicht wordt ook of wordt opnieuw ingeschreven — voor zoover hij niet reeds ingevolge art. 6 is ingeschreven —■:

a. de Nederlander, die na 1 Januari van het jaar, waarin hij 19 jaar oud wordt, en vóór 1 Januari van het jaar, waarin hij 25 jaar oud wordt, zijn woonplaats in Europa heeft gevestigd of wiens wettige vertegenwoordiger in dat tijdvak

Sluiten