is toegevoegd aan uw favorieten.

Wet van den 9den april 1875, S. 67, zooals die wet is gewijzigd ..., tot regeling van de dienst en het gebruik der spoorwegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 115 —

verplicht de noodige maatregelen te nemen, opdat de volgorde, waarin de goederen verzonden zijn, kunne bewezen worden.

Leveringstijd. Berekening daarvan.

56. § 1. Bestuurders der spoorwegdiensten maken in hunne tarieven bekend den leveringstijd voor het verkeer over hunne lijnen.

§ 2. 1. De leveringstijd voor bestelgoederen, niet vallende onder het in artikel 55, zevende lid, bedoelde snelvervoer, mag de volgende maxima niet overschrijden:

a. voor zendingen van 100 kilogram of minder: uur. bij afstanden van 75 kilometer of minder . 8 bij afstanden van 76—150 kilometer. . . 12 bij afstanden van meer dan 150 kilometer. 16

6. voor zendingen van 101—300 kilogram : uur.

bij afstanden van 75 kilometer of minder . 12 bij afstanden van 76—150 kilometer. . .18 bij afstanden van meer dan 150 kilometer . 24 c. voor zendingen van meer dan 300 kilogram: uur.

bij afstanden van 75 kilometer of minder . 16 bij afstanden van 76—150 kilometer . . 24, bij afstanden van meer dan 150 kilometer. 32

2. Voor bestelgoedzendingen, welke van 3 tot en met 10 December ten vervoer worden aangeboden, worden die maxima verdrievoudigd.

3. Voor bestelgoedzendingen, aan bestelkantoren of bestelhuizen ten vervoer aangeboden, of door de zorgen van de bestuurders van den spoorwegdienst afgehaald, worden de in het 1ste en 2de lid aangegeven termijnen met zes uren verlengd.

4. De vorenvermelde leveringstermijnen beginnen te loopen voor zendingen, welke vóór 12 uur des daags ten vervoer zijn aangeboden : om 12 uur des daags; voor zendingen, welke tusschen 12 uur des daags en 6 uur des avonds ten vervoer zijn aangeboden: om 6 uur des avonds; voor zendingen, w»lke na 6 uur des

(56) Dit artikel is nader vastgesteld bij besluit van 17 Juni 1907, S. 149, en daarna gewijzigd bij besluiten van 17 September 1919, S. 670 en 3 November 1920, S. 807.