is toegevoegd aan uw favorieten.

Wet van den 9den april 1875, S. 67, zooals die wet is gewijzigd ..., tot regeling van de dienst en het gebruik der spoorwegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 118 -

zorgd (zie artikel 7L'); of wel, indien geene bestelling is toegezegd of üitdrnkkelijk bet tegendeel is bedongen (zie artikel 58), wanneer binnen den gestelden termijn na aankomst van het goed ter plaatse van bestemming, de schriftelijke kennisgeving van de aankomst aan den geadresseerde op de post bezorgd, of hem op een andere wijze werkelijk ter hand gesteld is. Voor goederen „station restante" is aan den tijd van levering voldaan, wanneer de goederen binnen dien' tijd op het station van bestemming ter weghaling gereed liggen.

§ 6. De tijd van levering in de vorige paragrafen aangegeven, wordt verlengd met dien bedoeld in artikel 81, met dien noodig voor de vervulling van douaneformaliteiten, met dien van vertraging, veroorzaakt door het voorschrift van artikel 60, § 2, en met dien, gedurende welken het verkeer buiten de schuld der spoorwegonderneming gestremd is, en dus de aanvang of voortzetting van het verkeer tijdelijk verhinderd is.

§ 7. 1. De bestuurders der spoorwegdiensten mogen voor markten of voor andere omstandigheden, welke op het verkeer van buitengewonen invloed kunnen zijn, onder goedkeuring van den Minister van Waterstaat of onder voorbehoud daarvan, langere termijnen bepalen en aankondigen dan in de vorige paragrafen zijn aangegeven.

2. De aankondiging moet vermelden of die goedkeuring verleend is, of dat zij voorbehouden is. In het laatste geval moet de later verkregene goedkeuring binnen 8 dagen bij afzonderlijke aankondiging medegedeeld worden.

3. De verlengde termijn is niet van kracht, wanneer de nadere goedkeuring niet is verleend, of wanneer zij niet binnen den vastgestelden tijd van 8 dogen wordt aangekondigd.

Tijdelijke stoornis van het vervoer.

57. 1. Wanneer het vervoer over den spoorweg door overmacht of ongeval tijdelijk gestremd wordt, is de afzender niet verplicht te wachten totdat het beletsel is opgeheven. Hij kan zich alsdan aan de door hem aangegane vrachtovereenkomst onttrekken, doch is verplicht om aan de endernemers van den spoor-