is toegevoegd aan uw favorieten.

Nijverheidsonderwijswet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

89 —

Ad. 4

schriftelijk aan de wederpartij worden opgezegd.

3. De proeftijd maakt deel uit van den leertijd.

De Minister cht een prceftijd van ten hoogste drie maanden voldoende om zich van weerszijden een oordeel te kunnen vormen, of het wenschelijk is langer bijeen te blijven. Binnen dien tijd zal zoowel de patroon als de wettelijke vertegenwoordiger van den leerling het contract, desnoods zonder opgaaf van redenen, kunnen doen eindigen. (M. v. T.)

Art. 47. 1. De patroon is verplicht den leerling met de gronden bekend te maken of te doen maken van het in artikel 44 onder g bedoelde ambacht, vak of beroep volgens de voorschriften^ vervat in het voor de opleiding door Onzen Minister vast te stellen programma, en op zijn zedelijk gedrag in de werkplaats en, zoo de leerling bij hem inwoont, ook buiten de werkplaats toezicht, uit te oefenen.

2. Hij is verplicht den leerling in de gelegenheid te stellen tot het volgen van theoretisch schoolonderwijs en toe te zien, dat dit onderwijs getrouw wordt gevolgd, zonder dat de leerling schoolgeld behoeft te betalen.

3. Hij mag den leerling niet bezigen voor het verrichten van andere dan tot het vak. behoorende diensten, en moet hem voldoende gelegenheid geven, hetzij de leerling in- of uitwonend is, om goed gevoed, gereinigd en gekleed op tijd het theoretisch onderwijs te kunnen volgen.

4. Hij is verplicht den leerling op diens verlangen of op verlangen van diens wettelijken vertegenwoordiger, den noodigen tijd te laten tot het volgen van