is toegevoegd aan uw favorieten.

Nijverheidsonderwijswet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 91 —

Art. 48

uitdrukkelijk in de bepaling opgenomen te zien. De Minister voldeed hieraan en voegde er nog aan toe „en zoo de leerling bij hem inwoont, ook buiten de werkplaats."

— 2. Op verlangen in het V. V. 2e K. geuit, is de bepaling toegevoegd: „zonder dat de leerling schoolgeld behoeft te betalen."

— 3. Dit lid luidde in het oorspronkelijk ontwerp : „Hij mag den leerling niet bezigen voor het verrichten van andere dan tot het vak behoorende diensten, tenzij de leerling bij hem inwoont en in dat geval niet gedurende de uren, welke volgens de overeenkomst aan de opleiding moeten worden besteed." In het V. V. 2e K. werd de opmerking gemaakt, dat de bepaling geen voldoende waarborg geeft tegen het misbruik maken van de werkkrachten van inwonende jongens.

De redactie geeft thans voldoenden waarborg dat zulks niet geschiedt.

6. — Blijkens het zesde lid van het oorspronkelijk artikel was de patroon gerechtigd de kosten op den wettelijken vertegenwoordiger van den leerling te verhalen, doch, voorzooveel betreft die der eerste vier weken, alleen dan, wanneer de ziekte of het ongeval door eigsn opzet of onzedelijkheid van den leerling veroorzaakt is. Volgens het V. V. 2e K. vond men de aan den patroon opgelegde verplichting veel te zwaar en dit zou de geheele regeling in gevaar brengen. In overweging werd gegeven de bepaing te beperken tot de gevallen, waarin de ziekte of het ongeval gevolg is van de schuld van den patroon. Naar aanleiding van deze opmerking wijzigde de Regeering dit lid

— 7. Dit lid is ingelascht, ter voldoening aan een in het V. V. 2e K. uitgesproken wensch.

Art. 48. 1. De patroon is verplicht bij het eindigen van de leerbetrekking den leerling op diens verlangen of op verlangen van diens wettelijken vertegenwoordiger een getuigschrift uit te reiken.

2. Het getuigschrift bevat eene opgave omtrent den aard \an de verrichte werkzaamheden en den duur der leerbetrekking, alsmede omtrent ijver, gedrag en bekwaamheid van den leerling.