Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ondergeteekenden hebben niet de illusie, door de ingediende wetsvoordracht een algeheele verbetering op bovengenoemde punten te kunnen aanbrengen. Waar onder de bewoners der woonwagens en woonschepen er een paar duizend zijn, die niet langs geoorloofden weg een middel van bestaan hebben kunnen verkrijgen, kan dit niet door één wettelijken maatregel hun verschaft worden. De wet kan hun' het verblijf in woonwagens en woonschepen verbieden, hen uit hun ellendigen toestand met één slag opheffen, kan de wet niet.

Toch zijn-'de voordeelen, verbonden aan een wettelijke regeling overeenkomstig het rapport der Staatscommissie onmiskenbaar. Niet langer moeten alle woonwagens en woonschepen op gehjken voet behandeld worden. Wie een voldoend ingericht voer- of vaartuig bewonen en zelf voldoende middelen van'bestaan langs geoorloofden- weg verkrijgen, moeten in hun bedrijf niet worden bemoeilijkt. Tegen de anderen moet echter met kracht worden opgetreden. Wanneer dienovereenkomstig voor het als woning gebruiken van een woonwagen ■ of woonschip een vergunning wordt geëischt en deze vergunning alléén Wordt verleend, indien de woning aan redelijke eischen voldoet, een niet te groot aantal bewoners er in woont, en de bewoners voldoende middelen van bestaan hebben, en wanneer de bepalingen tot het tegengaan van de verspreiding van besmettelijke ziekten ook tot woonwagens zich uitstrekken en zelfs voor deze voertuigen en ook voor de woonschepen worden verscherpt, zal reeds veel zijn gewonnen. .U»H><' , Niet langer zal dan in strijd met de eischen eener goede volkshuisvesting worden geduld, dat wrakken van woonwagens en woonschepen worden bewoond ten nadeele van gezondheid en zedebjkheid der bewoners. Niet langer zullen dan de kiemen eener besmettelijke ziekte van gemeente tot gemeente worden overgedragen. Het aantal ouders die een vaste woonplaats missen, zal verminderen en daardoor zullen minder kinderen aan de goede werking der Leerplichtwet worden onttrokken.

Niet langer ten slotte zal worden geduld, dat een deel der bevolking een leven' leidt, waarbij de vereischte bestaansmiddelen uit-

Sluiten