is toegevoegd aan uw favorieten.

Wet van den 17den Augustus 1878, S. 127, tot regeling van het Lager Onderwijs zooals deze wet nader is gewijzigd en aangevuld, met enkele verdere wetten en wetsbepalingen, aanteekeningen, besluiten ter uitvoering en alphabetisch register

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 115 —

tfran voorschot op den grondslag der goedgekeurde begrootingcijfers. pi. Zoodra over eenig dienstjaar de bepaling van het vijfde lid op eene gemeente niet behoeft toegepast te worden, houdt zij voor die gemeente op voor den vervolge te gelden, ï Artikel 546»'« (1) der wet tot regeling van het Jager onderwijs, zooals dat artikel bij deze wet Sb gewijzigd, wordt voor het eerst toegepast op pet dienstjaar 1902, doch met dien verstande, Bat de bijdrage bedoeld in het vijfde lid sub B (Svóor het eerst wordt genoten van af 1 November 1902.

I Over de voorafgaande dienstjaren blijft artikel 54bis (1), zooals dat thans luidt, van kracht.

De artikelen 26Ms (1) en 45bis (1) treden in werking op 1 November 1902. | De termijn van tien jaren, bedoeld in de tweede zinsnede van het voorlaatste lid van artikel 26, begint voor alle op 1 Januari 1902 geldige verordeningen te loopen met dien dag.

Wet van 3 Juni 1905, S. 151:

i Art. 5. Voor de bij het in werking treden Kiezer wet in dienst zijnde of op wachtgeld rgestelde openbare onderwijzers rekent de tijd, Gedurende welken zij wachtgeld genieten, mede 'voor aanspraak op pensioen, behalve in het

geval, laatstgenoemd in artikel 39, eerste lid, (1) |der wet tot regeling van het lager onderwijs, l^ooals die laatstelijk is gewijzigd bij de wet

van 24 Juni 1901 (Staatsblad n°. 187). I Openoare onderwijzers, die bij het in werking

treden dezer wet als onderwijzer zijn over»

gegaan naar eene gemeentelijke school voor fewakzinnigen, worden, zoolang zij aan eene 3zqodanige school werkzaam büjven, voor de «toepassing van de bepaUngen omtrent eigen (pensioen en omtrent weduwen- en weezen^pensioen, als onderwijzers bij het openbaar «lager onderwijs aangemerkt, i Art. 6. De wijzigingen, bij deze wet ge» Sbraoht in de artikelen 45 en J$6is (2) der wet 'jep het lager onderwijs, worden voor het eerst jftoegepast op het dienstjaar 1906. Over de voorafgaande dienstjaren blijven de artikelen 45 en

(1) Oude nummering.

(2) Art. 48 en 59.

8*