is toegevoegd aan je favorieten.

Wet van den 17den Augustus 1878, S. 127, tot regeling van het Lager Onderwijs zooals deze wet nader is gewijzigd en aangevuld, met enkele verdere wetten en wetsbepalingen, aanteekeningen, besluiten ter uitvoering en alphabetisch register

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

310

waarvan afschrift zal worden gezonden aan .den Raad van State.

's-Gravenhage, den 2den November 1916.

WILHELMINA.

De Min., van Staat, Min, van Binnenl. Zaken, Coet v. d. Linden. (üitgeg. 29 Rov. 1916.)

Besluit van den 29sfen Juni 1917, S. 481, waarbij, met intrekking van de programma's, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 24 April 1885 (Staatsblad n°. 112), onderscheidenlijk onder P. en D., programma's worden vastgesteld voor de examens ter verkrijging van bekwaamheid onderscheidenlijk tot het geven van middelbaar onderwijs in. de gymnastiek en tot het geven van lager onderwijs en de, gymnastiek.

Wij WILHELMINA, enz.

Op de voordracht van Onzen Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 15 Mei 1917, n°. 1768/3, afdeeling Onderwijs;

Overwegende, dat het wenschèlijk is, de programma's voor de akten van bekwaamheid tot het geven van middelbaar en lager onderwijs in de gymnastiek, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 24 April 1885 (Staatsblad n°. 112), onderscheidenlijk onder P. en H., te herzien ;

Den Raad van State gehoord-- (advies van 19 Juni 1917, n°. 31) ;

Gelet op het nader rapport van Onzen voornoemden Minister van 25 Juni 1917 n°. 10125, afdeeling Onderwijs;

Hebben goedgevonden en verstaan :

1°. Met intrekking van de programma's, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 24 April 1885 (Staatsblad n°. 112) onderscheidenlijk onder P. en D., vast te stellen de navolgende programma's voor de akten van bekwaamheid Onderscheidenlijk tot het geven vari middelbaar onderwijs in de gymnastiek en tot het geven van lager onderwijs in de gymnastiek :