is toegevoegd aan je favorieten.

De wet op de invordering van 's Rijks directe belastingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-Bijlage D (Burg. Rechtsv.). — Artt. 440—443.

307

baar, dan worden bij voorkeur andere personen genomen, die in of nabij die plaats wonen. I. V., § 21.

30. Verg. art. 504, met aant. 5, en art. 564, met aant. 1.

Art. 441. Dit beslag kan niet worden gedaan dan voor eene bepaalde schuld of vordering. Indien dezelve niet is vereffend, worden alle verdere vervolgingen gestaakt, totdat de vereffening is geschied (1).

1. Verg. het Vonnis van de Rechtbank te Amsterdam van 9 Oct. 1914, in aant. 25 op art. 15 der Wet op de Invordering. Zie mede aant. 85 op art. 14 dier wet.

Art. 448. Indien de persoon, tegen wien het beslag gedaan wordt, niet onmiddelhjk betaalt, of voldoet aan hetgeen .waarvoor de inbeslagneming is gedaan, met de kosten, kan de deurwaarder voorloopig, hetzij in het huis, hetzij aan de deur van den gearresteerde, bewaarders stellen, ten einde het verduisteren der goederen te beletten (1).

1. Het aanstellen van een voorloopigen bewaarder, als bedoeld in art. 442, kan noodig zijn om verduistering der goederen, gedurende de inbeslagneming (a) te voorkomen of om te beletten, dat de goederen worden weggevoerd, gedurende den tijd, dat de deurwaarder zich verwijdert, om zich te voorzien van den bijstand, als bedoeld in art. 444 (b), voorts wanneer de deurwaarder de beschrijving der goederen uitstelt tot den volgenden dag; zie art. 443.

Zie, nopens het aanstellen van een bewaarder, art. 450, met aanteekeningen.

(o) Verg. aant. 11 op art. 21 der Wet op de Invordering. (6) Zie aant. 1', sub 3 en 4, op art. 444.

Art. 443. De deurwaarder zal dadelijk, of uiterlijk op den volgenden dag (1) overgaan tot de meer bijzondere aanduiding der goederen welke hij in beslag neemt, en zal hij dezelve op de daarvan door hem te vervaardigen akte of proces-verbaal nauwkeurig beschrijven met opgave van derzelver getal, gewicht en maat, overeenkomstig derzelver aard (2—4); departij, die de inbeslagneming laat doen, mag bij het in beslag nemen niet tegenwoordig zijn (5).

1. Het in acht nemen van den termijn van art. 443 is niet op straffe van nietigheid voorgeschreven. Fiscus no. 1077.

Wanneer de omschrijving der goederen tot den volgenden dag wordt uitgesteld, vermeldt de deurwaarder dit in zijn proces-verbaal, ter plaatse waar hij, in gewone gevallen, de goederen omschrijft.

Den volgenden dag wordt het proces-verbaal vervolgd met de bijzondere aanduiding der in beslag genomen goederen.

%. Het is niet voldoende, dat de overgifte der goederen wordt gevorderd, maar men moet de goederen in beslag nemen. Men mag zich tegen de inbeslagneming, door een ambtenaar, die tot die inbeslagneming bevoegd is, niet verzetten, doch men is evenmin verplicht tot de in beslagneming mede te werken. Arrest van den Hoogen Raad van 4 Nov. 1889, W. v. h. R. no. 5794.

Verg. aant. 4 op art. 440.

3. Bij Vonnis van de Arr. Rechtbank te 's-Gravenhage van 12 Oct.