is toegevoegd aan uw favorieten.

Rapport van de commissie door het dagelijksch bestuur benoemd om van advies te dienen over de vraag: Behooren er bijzondere maatregelen te worden genomen, om de verzorging te verzekeren van de maatschappelijke belangen van onvermogende zieken en die van hunne huisgezinnen? zoo ja, welke?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN HUNNE GEZINNEN.

83

Zulke kinderen vinden die omgeving bij uitzending naar vacantiekolonies en naar gezinnen op het platte land.

Andere kinderen daarentegen zijn zoodanig verzwakt of misschien reeds werkelijk ziek, dat langer verblijf in een meer rustbrengend tehuis noodig wordt, zij moeten worden opgenomen in herstellingsoorden; daarheen worden ook die volwassenen verwezen welke een rustkuur moeten volgen en in de eigen woning daartoe geen voldoende gelegenheid kunnen vinden, 't zij dat daar de rust ontbreekt of het gemis aan een behoorlijke behuizing het resultaat van het rusten in gevaar zou brengen. Tweeërlei moeten daarom onderscheiden worden: de opneming van kinderen in vacantiekolonies en in gezinnen op het platteland, en de verpleging in herstellingsoorden.

Uitzending naar vacantiekolonies en naar gezinnen op het platteland.

Verzonden werden in het geheel (inclus. die naar de herstellingsoorden) 82 vragenlijsten. Terugontvangen werden 41 antwoorden, n.1. 21 betrekking hebbend op vacantiekolonies en 20 op herstellingsoorden.

De vacantiekolonies zijn in aantal en in beteekenis zeer toegenomen door de oprichting van het Centraal-Genootschap voor Kinderherstellings- en Vacantiekolonies.

Dit Genootschap legde een band tusschen bestaande vereenigingen, nam het werk der propaganda krachtig ter hand, stichtte afdeelingen en richtte groote koloniehuizen op.

Naast het Genootschap zijn een aantal kleinere vereenigingen op dit terrein werkzaam, en worden kinderen uitgezonden naar gezinnen op het platteland.

Hier volge een overzicht van de in ons land bestaande vereenigingen en instellingen, welke over een kolonie-huis beschikken. (Instellingen, die behalve kinderen ook volwassenen verplegen zijn in deze tabel niet opgenomen, evenmin de koloniehuizeh voor langdurig verblijf, die meer thuis behooren onder de herstellingsoorden en onder dat hoofd zullen besproken worden al is de grens niet steeds gemakkelijk te trekken.)