is toegevoegd aan uw favorieten.

De schoonste gaven der vrouw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- «3 -

terwijl negen van de tien jonge dames .deze plechtigheid zóó bevallig doormaken, alsof het een alledaagsche gebeurtenis gold. En dit vreesachtig wezen in een gekleeden rok belooft de beschermer te zijn van de kalme engel met haar aureool van oranjebloesem! Welk een spotternij!

En later, als de man gebukt gaat onder zorg en een kleinigheid voldoende is om zijn zielevrede te verstoren, dan wordt de vrouw, die hij beloofde te beschermen, zijn staf en steun. Zi, ziet de zon achter de wolken. Zij strijkt zijn voorhoofd glad. Zij montert hem op. Zij stort nieuw leven in zijn gemoed, nieuwe hoop in zijne ziel, en des morgens gaat hij aan den arbeid met nieuwe kracht en nieuwen ijver om den strijd voor het bestaan met frisschen moed nogmaals te strijden.

De vrouw moge het zwakkere vat zijn, maar zij valt niet zoo spoedig als de man in duigen.

Zeer schoon schetst Multatuli deze eigenschap der vrouw.

«Er moet hulp zijn vóór n Juni. Die man is radeloos hij heeft aan alles gebrek. Z'n vrouw en kinderen . »

«Kinderen ook ? Kinderen ? 0, dat is hard. Een vrouw

is niets. Maar kinderen, zegt ge ? Ja, dat is verschrikkelijk. Maar 'n vrouw! O, dat steunt, dat verheft, dat adelt Zeg dat de man lijdt om zh kinderen, maar haal niet de vrouw daarbij, als ware ook zij een lastpost op de beo-rootmg zijner ellende. Helpt ze hem niet ? Troost ze hem niet ?

Zou hij sterker wezen zonder haar? O, ge weetniet

hoe 'n vrouw liefheeft!

«Als er diepe wonden worden geslagen door de' noodzakelijkheid, dat is: God, als men diep neergebogen door

smart op het punt staat te vergaan in wanhoop, dan treedt de vrouw op en glimlachend zegt ze: «Waarom weent ge?