is toegevoegd aan uw favorieten.

De schoonste gaven der vrouw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 107 —

geluk, men vond er de vroolijkheid en gezonde lichaamsbeweging van de vacantie, naast de orde en den geregelden arbeid der school. Gehuil en gekrakeel werden er niet geduld, maar een gulle schaterlach mocht er onverhinderd klinken. Mevrouw Wesley had enkele verstandige stelregels, waarvan zij nimmer afweek. Onder andere zonderde zij zich eiken avond met een harer kleinen af, luisterde naar zijne onschuldige biecht, en raadde en troostte hem in zijne kinderlijke bezwaren.

Daarentegen was de moeder van Nero een moordenares; Nero was een moordenaar op groote schaal. De moeder van Byron was trotsch, slecht-gehumeurd en heftig. Byronwas trotsch, slecht-gehumeurd en heftig.

alk doe zóó mijn best om mijne kinderen gelukkig te maken,» zuchtte een moeder op zekeren dag, wanhopig over hare vergeefsche pogingen, «en zij zijn nooit tevreden.»

«Houd dan op uw best te doen,» antwoordde hare verstandige vriendin, «en doe liever zooals een mijner kennissen.»

«Wat doet die dan ?» vroeg de moedelooze.

«Wel, zij laat hare kinderen stil hun gang gaan, en bepaalt er zich toe een oog op hen te houden. Zooveel mogelijk laat zij hen op eigen krachten steunen, gewent hen voor zichzelf te zorgen, hoeveel dienstboden zij ook heeft, en laat hen zelf speelgoed maken. Wanneer zij uit is, zijn zij toch tevreden, en bij hare thuiskomst vragen zij niets dan — haar welkomstkus. Wat zij voor hen koopt, krijgen zij ter gelegener tijd. Vooral des avond wordt elke opwinding vermeden, zoodat zij bij het naar bed gaan in een kalmen toestand verkeeren, die een vasten slaap met zich brengt. Zij kweekt liefde voor de natuur in hun gemoed en maakt hen opmerkzaam op de wonderbare schoonheid van de veldbloemen, van de bijen en de vlinders. Zij leert hun