is toegevoegd aan uw favorieten.

Wet van den 9den Juli 1900, S. 118, houdende nadere regeling van den dienst en het gebruik van spoorwegen waarop uitsluitend met beperkte snelheid wordt vervoerd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 90 -

zonder voorafgaande zokorhoidstelling ia evenwel niet af te leiden, dat de afzender van verdere aansprakelijkheid zou zijn ontheven.

7. De geadresseerde mag de goederen niet uit de wagens lossen, noch van het terrein of uit de magazijnen van den spoorweg wegvoeren, vóór dat door of namens hem de belastingbescheiden zijn aangezuiverd en aan alle noodige formaliteiten der invoerrechten en accijnzen^is voldaan. De geadresseerde is verplicht tot terugbetaling van alle schaden en nadeelen, die uit de niet nakoming van deze bepaling voor de ondernemers van den spoorwegdienst mochten ontstaan.

8. De bepalingen van dit artikel doen niet tekort aan de verantwoordelijkheid der ondernemers van den spoorwegdienst jegens het bestuur der belastingen, overeenkomstig de daaromtrent bestaande wetten en verordeningen.

Afdeeling V.

HET AFHALEN EN BESTELLEN DEK GOEDEREN EN HET LOON DAARVOOR TE GENIETEN.

Afhalen en bestellen van goederen.

77. 1. De ondernemers van den spoorwegdienst zijn bevoegd de te vervoeren goederen bij den afzender te doen afhalen, zoo dit door hem wordt verlangd, en de vervoerde goederen bij den geadresseerde te doen bestellen, tenzij de afzender den wensch te kennen heeft gegeven, dat de goederen door den geadresseerde of van zijnentwege worden afgehaald.

2. Hebben de ondernemers van een spoorwegdienst de bestelling van eene zending op zich genomen dan gelden de bepalingen der artikelen 78—81.

3. Het loon voor het afhalen en bestellen van goederen wordt bij de tarieven bepaald.

4. In buitengewone omstandigheden, als onder andere bemoeilijking der vaart door ijs of storm bij vervoer te water, of door sneeuw Of ijzol bij vervoer te land, zijn de ondernemers van den spoorwegdienst bevoegd de prijzen van het hierbedoelde tarief tot ten hoogste het dubbele te verhoogen, of den dienst van het bestellen en afhalen geheel of ten deele te staken gedurende den tijd, dat die buitengewone omstandigheden aanhouden.