is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetten houdende voorzieningen tegen besmettelijke ziekten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 115 -

overige scheapspapieren Worden desverlaned het ~ WteU!; °f den geneeskundig^ Jegeirn ° 6rZOek Terricüt' *er inzage

<,;£' t°nIfminderd de verplichting tot aan-

™J.f (Sta.amad»°- 134), geeft de gezag, voerder op wiens schip, na aankomst uit zie n eene Nederlandsche Wen of op eene Neder

i5? j aangewezen ziekten waargenomen wordt, daarvan binnen twaalf uren kelnlsaaS den burgemeester van die havenplaats of van de gemeente, die het naast aan zijne ankerplaats ligt, doet zijn schip het kraohtens artikel 3 voorgeschreven sein voeren, totdat het sohip tot hit jerkeer is toegelaten, of totdat het het gebied van het Rijk in Europa verlaten heeft, en zorgt dat geene gemeenschap met den wal en met andere schepen plaats hebbe, alvorens het gezondheidsonderzoek is afgeloopen.

7. Hetgezondherdsonderzoek geschiedt door xZS h»?flSP+ Ti krachtel"< de GezondheidsZ?w T-f^ het,:toezicht °P de handhaving fcf W>k%bep^Iingen betreffende besmetteiX Z ™ 3 °Vndf zlJn door genees¬

kundigen, daartoe door Ons aangewezen.

k,,nL„ai?eme!nen maatregel van bestuur 3 blJ?ondere voorschriften worden vastgesteld omtrent het gezondheidsonderzoek van passagiersbooten.

Bij verhindering of ontstentenis van de in ™L?6™^ hd genoemde personen, wordt in fn^T-t8? o6n,de gevallen door den burgemeester, Sm^S1 3 of ,6 bed°<>ld, een voorloopig gezondopgedragen ^ ^ anderen geneeskundige -■8- ^e gezagvoerder zorgt met al de te zjjner beschikking staande middelen voor de stipte naleving van de voorschriften, die in of Kracütens deze wet worden gegeven.

Met staat evenwel aan den gezagvoerder vrij, weder naar zee te vertrekken, wanneer hij zien aan deze voorschriften niet wil onderwerpen. Hij neemt daarbij de hem gegeven bevelen in acht.

B| algemeenen maatregel van bestuur women de voorwaarden vastgesteld, onder weiKe de gezagvoerder in dat geval passagiers lossen en Iading en P°st8tukken kan

\ Hjj. die het gezondheidsonderzoek doet, an j n burgemeester van de gemeente, w»»r de maatregelen behooren te worden toe-

(6) Gewijzigd in 1915.

• ^7X?iet üet tweede lid aangevuld en gewijzigd in 191o. J °

(8) Gewijzigd vastgesteld in 1915.

(9) Gewijzigd vastgesteld in 1915.