Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 8 —

Het loon. „Naar het spraakgebruik van het Ontwerp valt' daaronder ook stukloon; evenzoo het aandeel in de winst of opbrengst der onderneming, dat als loon of gedeelte van het.'loon bij de arbeidsovereenkomst is bedongen'.?' (M. v. T.)

Het tweede lid van artikel 1483 van gemeld wetboek wordt gelezen als volgt:

„Ook kan de minderjarigheid niet worden ingeroepen tegen verbindtenissen door minderjarigen, bij huwelijksche voorwaarden, met inachtneming van artikel 206, of bij'arbeidsovereenkomsten, met inachtneming van artikel 1637#, of bij, arbeidsovereenkomsten op welke artikel 1637/i van toepassing is, aangegaan." 1

De artikelen 1583 en 1585 van gemeld wetboek vervallen. 3

De Eerste Aideeling des Zevenden Titels van het Derde Boek van gemeld wetboek wordt gelezen als volgt:

meen zijn de hierna vermelde en worden in de volgende orde verhaald : 1°. enz.

Art. 1195, 4°., luidde voor deze wijziging: „4°. Het loon van dienst- en werkboden over het verschenen jaar en hetgeen over het loopende jaar' verschuldigd is; dat voorregt komt ten bate ook van hem ten wiens behoeve dat loon krachtens de artikelen 374A en 440c wordt uitbetaald."

Zie voor de tekst van de artikelen 374A en 440c bladzijde 43 en 44.

1 Lid 1 van artikel 1483 luidt: „De bepaling van het vorige artikel is niet toepasselijk op verbindtenissen, voortvloeiende uit een begaan misdrijf, of uit eene daad welke aan een ander schade heeft veroorzaakt."

Lid 2 van artikel 1483 luidde voor deze wijziging: „Ook kan de minderjarigheid niet worden ingeroepen tegen verbindtenissen door minderjarigen, bij huwelijksche voorwaarden, met inachtneming van artikel 206, aangegaan."

* Deze artikelen luidden :

1583. ,,Er bestaan tweederlei soorten van overeenkomsten van huur en verhuur; huur van

Sluiten