is toegevoegd aan uw favorieten.

Wet van den 7den April 1896, S. 57, zooals die is gewijzigd ..., betreffende de maten, gewigten en weegwerktuigen met aanteekeningen, bijlagen en alphabetisch register

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 114 —

Bij aanbieding ten ijk of herijk:

D. Gasmeters: Gasmeters met een meetvermogen per uur van :

525 kub. decim. en daarbeneden f 1.00

526 tot en met 1,000 kub. decim. f 1,50 1,001 „ „ „ 2,000 „ „ 2.00 2,001 „ „ „ 3,500 „ „ 2,80 3,601 „ „ i 5,200 „ „ 3.00 5,201 „ „ „ 7,000 „ „ 4.00 7,001 „ „ „ 9,000 „" »' 5.00 9,001 „ „ „ 11,500 „ „ 6.00

11,501 „ „ „ 14,000 „ „ 7.00

Gasmeters met een grooter meetvermogen : bovendien voor elke 14,000 kub. decim. meer of gedeelte daarvan '. f 1.00

2. Wanneer bij de aanbieding ten ijk of ten herijk maten door waterweging of watermeting worden onderzocht, wordt per stuk het dubbele tarief geheven. Eveneens is per stuk het dubbele tarief verschuldigd voor het onderzoek van de gewichten van 1 gram en daarboven, bestemd voor fijne wegingen.

2.1. Het tarief, in het vorige artikel voor' den herijk bepaald, is ook verschuldigd, indien een maat, gewicht of gasmeter ten ijk voorwaardelijk of onvoorwaardelijk geweigerd of bij den herijk voorwaardelijk afgekeurd wordt, met dien verstande, dat in dat geval voor de maten en gewichten, bedoeld in het tweede lid van artikel 1, het enkele, voor den herijk bepaalde, tarief wordt geheven.

2. Geen ijkloon is verschuldigd in geval van onvoorwaardelijke afkeuring bij den herijk.

3. Wanneer een geweigerd of afgekeurd voorwerp wederom ten ijk of ten herijk wordt aangeboden, moet daarvoor opnieuw overeenkomstig de hiervóór staande bepalingen worden betaald.

3. 1. Ten ijk of ten herijk aangeboden voorwerpen worden niet aan den aanbieder teruggegeven alvorens het ijkloon is betaald'.

2. Wanneer milligramgewiehten per post aan het ijkkantoor ten herijk worden toegezonden, wordt daarbij ingesloten een postbewijs tot een bedrag, overeenkomende met de som van 10 cent voor elk gewicht.

3. Indien de aanbieder het verlangt, wordt hem een quitantie voor het betaalde ijkloon afgegeven, welke quitantie tevens een uittreksel uit het tarief bevat.

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State.

Het Loo, den 23sten October 1919.

WILHELMINA. De Min. van Landbouw, Nijverheid en Bande l,

H. A. VAN IJsSELSTELfN.

(Uitgeg. 3 Nov. 1919.)