is toegevoegd aan uw favorieten.

Wet van den 7den April 1896, S. 57, zooals die is gewijzigd ..., betreffende de maten, gewigten en weegwerktuigen met aanteekeningen, bijlagen en alphabetisch register

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 116 —

JBeslutt van den 23ste» October 1919, S. 612, betreffende het justeeren van de gewichten.

Wij WILHELMINA, enz.

Op de voordracht van Onzen Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel van 17 September 1919, n°. 7928, afdeeling Nijverheid ;

Gelet op artikel 21 der IJkwet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van. 25 Juli 1919 (Staatsblad n . 522)- '

Den Baad van State gehoord (advies van 14 October 1919, n°. 39);

Gezien het nader rapport van Onzen voornoemden Minister van 17 October 1919, n°. 8866, afdeeling Nijverheid ;

Hebben goedgevonden en verstaan :

met ingang van 1 Januari 1920 in te trekken het Koninklijk besluit van 6 November 1912 {Staatsblad n°. 342), gewijzigd bij Koninklijk besluit van 1 Augustus 1914 (Staatsblad n°. 342) en te bepalen j

Art. 1. De met den ijk belaste ambtenaren justeeren op Verzoek van de belanghebbenden de ten herijk aangeboden gewichten, mits dit kan geschieden door in een daarvoor bestemde opening. ïh het gewicht lood toe te voegen of wég te nemen en de zwaarte niet meer afwijkt van de zwaarte, ^welke op het gewicht vermeld is, dan 1/100 van deze zwaarte bij de gewichten van 1 ons en daarboven, en 1/50 van deze zwaarte, bij de gewichten van 50 gram en daarbeneden^ „

2. Het justeerloon bedraagt:

A. voor ijzeren gewichten :

van 50 en -25 kilogram per stuk 40 cent, „ 20 „ 10 „ „ „ 20 „ en „ 5, 2 en 1 kilogram „ „ 10 „ ;

B. '.. voor koperen gewichten :

o. bestemd voor gewone wegingen, voor die van *'1 kilogram en daarbeneden, per stuk 10 cent, voor die boven het kilogram, het dubbele van het bedrag, hetwelk voor ijzeren gewiohten van dezelfde zwaarte vastgesteld is;

6. bestemd voor fijne wegingen, voor die van 1 kilogram en daarbeneden, per stuk 20 cent, voor die boven het kilogram, het drievoud van het bedrag, hetwelk voor ijzeren gewichten van dezelfde zwaarte vastgesteld is.

3. De met den ijk belaste ambtenaaar geeft, indien de belanghebbende het verlangt, wegens hot ontvangen justeerloon eene quitantie af, waarop de aantallen gewiohten van elke soort, als genoemd in artikel 2, en het justeerloon voor elke soort vermeld zijn.

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst, en -waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State.

Het Loo, den 23sten October 1910.

WILHELMINA. De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel,

H. A. van ijsselsteun.

(Uitgeg. 3 Nov. 1919.)