Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

ARBEIDSBEMIDDELING

VOOR

Handelsreizigers en Handelsagenten.

VAKKUNDIG LEIDER: A. BEEFTINK.

Koningskade 22, 's-Gravenhage.

(Vakafdeeling der Centrale Rijks-Arbeidsbeurs).

Geopend op werkdagen 9 — 12 en 1.30—5. „ Zaterdag 9—2.

COMMISSIE VAN ADVIES:

H. Fransen Jzn. te Leeuwarden, voorzitter van den Nederlandschen R. K. Middenstandsbond;

H. DE Graaf te Dordrecht, lid van het bestuur van den Nederlandschen Bond van Vereenigingen van den Handeldrijvenden en Industrieelen Middenstand;

B. Schuurman te Meppel, lid van het hoofdbestuur der vereeniging van Nederlandsche patroons „Boaz";

A. Spanjaard te 's-Gravenhage, lid van het departement 's-Gravenhage der Maatschappij van Nijverheid;

A. J. M. de GOOTE te Utrecht, voorzitter van de Nationale Vakgroep van Handelsreizigers der Nederlandsche Vereeniging van Christelijke Kantoor- en Handelsbedienden;

A. ï\ KoENDERS te Utrecht, secretaris van de Nederlandsche R. K. Vereeniging van Handelsreizigers ,,St. Christoffel";

H. I. Privé Jr. te Rotterdam, voorzitter van de Nederlandsche • Handelsreizigersvereeniging;

G. J. A. Smit Jr., secretaris ,va,n den Algemeenen Nederlandschen Bond van Handels- en Kantoorbedienden te Amsterdam.

Op 2 December 1918 werd de vakafdeeling voor arbeidsbemiddeling voor handelsreizigers en -agenten geopend, als onderdeel der Centrale Rijks-Arbeidsbeurs van den Dienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling.

Het is voor de organisaties van handelsreizigers een groote voldoening, tot deze oprichting den eersten stoot gegeven te hebben.

Reeds in 1914 werd in verschillende vakbladen van tijd tot tijd een lans gebroken voor centralisatie der arbeidsbemiddeling,

Sluiten