Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2

Dienstplichtbesluit.

plichten krijgsdienst verrichten, dienen bij de landmacht; zij vormen de militie en den landstorm. (D. 28 e. v., 36 e. v.)

Art. 2. In geval van oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden, ter beoordeeling van den Gouverneur-Generaal, kan deze de militie en den landstorm, hetzij geheel hetzij ten deele, buitengewoon bijeenroepen. (D. 43 (3), 50.)

Art. 3. 1) Dienstplichtig zijn, binnen de bij dit besluit gestelde leeftfidsgrenzen, alle mannelijke ingezetenen van Nederland-Indië, die Nederlandsche onderdanen zijn en niet behooren tot de Inlandsche of de daarmede gelijkgestelde bevolking. (Uitv. a 2.)

2) Ingezetenen in den zin van dit besluit zijn zij, die in Nederlandsch-lndië wonen.

3) Of en waar iemand in Nederland-Indië woont, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

Art. 4. 1) De dienstplicht vangt aan:

a. bij de militie op den dag, waarop de in¬

lijving bedoeld in artikel 25 van dit besluit plaats vindt; ft. bij den landstorm, op den dag, waarop die bij de militie eindigt of wel, indien geen dienst bij de militie voorafgaat, op den dag waarop de inschrijving, bedoeld in artikel 10 van dit besluit, plaats vindt.

2) De dienstplicht eindigt:

a- bij de militie, op den lsten Juli van het jaar, waarin de dienstplichtige het 32ste levensjaar heeft volbracht of zal volbrengen ;

b. bij den landstorm, op den lste» Juli van het jaar, waarin de dienstplichtige het 45ste levensjaar heeft volbracht of zal volbrengen.

3) Tot den landstorm behooren, behalve zij, die daarbij na volbrachten dienst bij de militie overgaan, allen, die ingevolge dit be-

Sluiten