is toegevoegd aan uw favorieten.

Petroleumordonnantie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijz. bep. Oostkust van Sumatra.

109

onmiddellijke nabijheid gevestigde kleinhandelaren, moeten worden nageleefd de regelen, door den Directeur van Financiën te stellen. Voor de met betrekking tot de toepassing der ordonnantie van 27 December 1886 (Staatsblad no, 249) met petroleum gelijkgestelde aardoliedistillaten, welke op hierbedoelde fabrieken en ondernemingen op eene of meer der in artikel r der ordonnantie van heden (Staatsblad no. 361) genoemde wijzen uitsluitend worden aangewend ten behoeve van de fabriekmatige vervaardiging van tot verkoop bestemde producten, kan vrijdom van accijns worden genoten volgens regelen, door den Directeur van Financiën te stellen.

De Directeur van Financiën is bevoegd om onder door hem te stellen voorwaarden van het in het vorig lid onder 4 bepaalde ontheffing te verleenen.

V. In het ter Oostkust van Sumatra geldend tarief van invoerrechten, opgenomen in bijlage Lett. H van de ordonnantie van 16 October 1885 (Staatsblad no. 167), wordt na:

»Pek | _ | vrij"

gelezen:

„Petroleum, . . . | hectoliter | /" 0.25".

VI. Voor de op den datum van inwerkingtreding dezer ordonnantie in het sub I hiervoren bedoeld gedeelte der residentie Oostkust van Sumatra aanwezige voorraden petroleum gelden de volgende:

Overgangsbepalingen. Art. r. enz. •)

VIT. Deze ordonnantie treedt in werking op den derden dag na de afkondiging der begrootingswetten voor 1895, doch in

1) Deze artikelen zijn niet meer van belang en derhalve weggelaten.