Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 2

— 8 —

zitter der commissie om dat eigendom alsnog opnieuw te schatten., <;

Bevindt de commissie het verzoek, zoo noodig na toepassing van art. 25 gegrond, dan wordt de uitkomst der schatting, op den voet van de 1ste en 2de zinsnede .van art: 26 ter kennis gebracht van hem te wiens name het eigendom in den kadastralen legger is ingeschreven.

Bevindt de commissie het verzoek niet 'gegrond, dan geeft de voorzitter hem van hare uitspraak op dezelfde wijze kennis. '

Art. i. Die bezwaar heeft tegen de uitspraak welke krachtens het vorig artikel te zijner kennis is gebracht, kan binnen dertig dagen na dien der dagteekening van de kennisgeving, bij den voorzitter der commissie een verzoek indienen om zijn bezwaar te onderwerpen aan de beslissing van de hoofdcommissie.

De voorzitter geeft den verzoeker kosteloos per aangeteekenden brief kennis van de ontvangst van het verzoek.

Indien de hoofdcommissie beslist dat het eigendom behoort tot die bedoeld in art. 1 dezer wet, stelt zij tevens de belastbare opbrengst daarvan vast.

Overigens worden bij die beslissing gevolgd de regelen omtrent hersehatting voorgeschreven in de 2de, 3de, 4de en 5de zinsnede van art. 32."

Het vervangen artikel luidde : „Art. 2. De belastbare opbrengst van gebouwde eigendommen tot hoeven behoprende, wordt, voor zooveel zij tot gebruik van hem die het bedrijf uitoefent, bestemd zijn, gesteld op een pn een half percent van het bedrag, naar de .gebruiken der streek noodig voor de stichting van woningen, bergplaatsen, stallen en werkplaatsen, voldoende voor de uitoefening van het bedrijf in zijn bestaanden omvang. :

Verkeeren de in het vorig lid bedoelde gebouwen in zoo onguastigen toestand, dat de huurwaarde van de hoeve daardoor gedrukt wordt, dan wordt de belastbare opbrengst zooveel lager gesteld als de vermindering van de huurwaarde bedraagt.

.,- i .Onder .de bepalingen van dit artikel vallen de gebouwen of gedeelten van gebouwen, welke, kennelijk dienende om te zamen met gronden,

Sluiten