Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 6

- 8 —

Indien in strijd met een dezer voorschriften is gehandeld, wordt het stuk als ongezegeld beschouwd.

Art. 6. Indien een stuk, onderworpen aan eenig ander zegelrecht dan dat naar de oppervlakte van het papier, te omvangrijk is om in zijn geheel op het in gebruik genomen gezégeld papier te worden gesteld, kan voor het overblijvende gedeelte ongezegeld papier gebezigd worden, mits het recht, voor het geheele stuk verschuldigd, is voldaan.1

Art. 7. De wijze waarop 's Rijks ambtenaar doet blijken van de voldoening der zegelrechten van de stukken, die hem ter zegeling worden aangeboden, wordt door Ons bepaald. •

De Staat is aansprakelijk voor de schade, welke ontstaat door het teloorgaan of de verminking van een stuk, terwijl dit zich aan een kantoor van registratie of van het zegel bevindt. *

Art. 8. Door notarissen mag voor hunne aan zegelrecht onderworpen akten alleen gebruikt worden perkament of het van wege het Rijk uitgegeven papier. 4

Het plakzegel mag alleen gebruikt worden voor de stukken, waarvoor zulks uitdrukkelijk is bepaald. 6

Bij overtreding wordt het stuk als ongezegeld beschouwd.

1 Dit geldt b.v. voor notariëele huurakten (art. 56).

2 Zie Kou. besluit van 4 April 1917, S. 273 (Bijl. B).

3 Volgens art. 11 der Registratieset 1917 is de Staat aansprakelijk voor de schade, ontstaan door het teloorgaan of de verminking eener akte, terwijl zij zich aan een kantoor van registratie bevindt, of ingevolge art. 18 dier wet aan een inspecteur der registratie is afgegeven.

4 Zie echter art. 6.

5 Zie de artt. 39, 47, 52, 54, 58 en 75.

Sluiten