Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alt. 6

— 8 —

den en moeten worden gebruikt op de wijze door Ons te bepalen.1

Indien in strijd met een dezer voorschriften is gehandeld, wordt het stuk als ongezegeld beschouwd.

Art. 6. Indien een stuk, onderworpen aan eenig ander zegelrecht dan dat naar de oppervlakte van het papier, te omvangrijk is om in zijn geheel op het in gebruik genomen gezegeld papier te worden gesteld, kan voor het overblijvende gedeelte ongezegeld papier gebezigd worden, mits het recht, voor het geheele stuk verschuldigd, is voldaan. 2

Art. 7. De wijze waarop 's Rijks ambtenaar doet blijken van de voldoening deze zegelrechtenvandestukken, die hem ter zegeling worden aangeboden, wordt door Ons bepaald. 8

De Staat is aansprakelijk voor de schade, welke ontstaat door het teloorgaan of de verminking van een stuk, terwijl dit zich aan een kantoor van registratie of van het zegel bevindt.4

Art. 8. Door notarissen mag voor hunne aan zegelrecht onderworpen akten alleen gebruikt worden perkament of het van wege het Rijk uitgegeven papier. *

1 Zie Kon. besluit van 4 April 1917, S. 273 (Bijl. B).

Het gebruik van plakzegels, door middel van een perforeermachine van initialen voorzien, is niet in stryd met art. 6 en art. 12 van bovengenoemd besluit.

a Dit geldt b.v. voor notarieele huurakten (art. 56).

». Zie Kon. besluit van 4 April 1917, S. 273 (Bijl. B).

* Volgens art. 11 der Registratiewet 1917 is de Staat aansprakelijk voor de schade, ontstaan door het teloorgaan of de verminking eener akte, terwijl zij zich aan een kantoor ▼an registratie bevindt, of ingevolge art. 18 dier wet aan een inspecteur der registratie is afgegeven.

5 Zie echter art. 6.

Sluiten