is toegevoegd aan uw favorieten.

Successiewet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 92 —

bepaald," voorkomende bij lift. e van dat artikel, worden ingetrokken.

Achter dat artikel wordt gevoegd : 2°. van hetgeen in vruchtgebruik wordt verkregen, op het overeenkomstig de bepalingen van n°. 1, litt. e, tot kapitaal gebrachte bedrag der jaarlijksche inkomsten, naar den maatstaf van vier ten honderd der overeenkomstig n°. ï te bepalen kapitaalswaarde op het tijdstip waarop het genot aanvangt. Vruchtgebruik - aan zedelijke lichamen of instellingen van de doode hand, voor onbepaalden tijd besproken, wordt geacht voor dertig jaren gemaakt te zijn;

3°. van hetgeen onder den last van vruchtgebruik of van periodieke uitkeering geërfd of verkregen wordt, op de overeenkomstig n°. 1 te bepalen waarde van den vollen eigendom, na aftrek van de waarde, welke op het tijdstip der vererving of verkrijging aan de uitkeering of het vruchtgebruik, volgens de bepalingen van n°. 1 litt. e, of van n°. 2 moet wórdentoegekend.

De aftrek wordt, indien het vruchtgebruik of de uitkeering aan of ten behoeve van ver- ' schillende personen, van onderscheiden leeftijd, levenslang bij opvolging besproken of bedongen is, bepaald in verhouding tot den leeftijd des jongsten, behoudens herrekening wanneer deze vóór de ouderen sterft.

De aftrek vervalt, wanneer en in zoover als voor de waarde van het vruchtgebruik of de periodieke uitkeering, volgens art. 56, n° 5,' vrijstelling van het recht wordt genoten. Art. 24 wordt ingetrokken. § 11. Art. 25 wordt aldus gewijzigd: Voor de regeling van het recht van overgang, vermeld bij n°. 2 van art. 1, wordt de waarde bepaald als volgt:

1°. van den vollen, van den met fideï-commis bezwaarden en van den blooten eigendom, op de waarde van den vollen eigendom ten dage van den overgang, op de bij art. 23, n°. 1, "m litt. a en c, voorgeschreven wijze te> begrooten of te regelen;

2°. van het vruchtgebruik : a. indien het door physieke personen zonder * bepaling van tijd wordt verkregen, op de helft der bij n°. 1 bedoelde waarde, en indien het door zedelijke lichamen of instellingen van de