is toegevoegd aan uw favorieten.

Successiewet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 90 —

overgang op den verwachter van erfenissen of legaten over de hand, de verwachters, wanneer zij den eigendom verkrijgen.

§ 5. Het derde lid van art. 8 wordt ingetrokken.

§ 6. N°. 3 van art. 10 wordt aldus gelezen :

3°. de erfgenamen, legatarissen en verdere verkrijgers; hunne verwantschap of de betrekking van huwelijk tot den overledene, den insteller der erfstelling over de hand of den insteller van het vruchtgebruik of de periodieke uitkeering, bij opvolging verkregen en den ouderdom der personen van wier leven de uit den boedel verkregen wordende vruchtgebruiken of periodieke uitkeeringen afhankelijk zijn.

Tusschen n°. 5 en het laatste lid van hetzelfde artikel wordt een nieuw nummer gevoegd, luidende :

6°. indien door het overlijden zaken worden geërfd of verkregen, welke met vruchtgebruik of periodieke uitkeeringen ten behoeve van derden zijn belast, de aanduiding der met vruchtgebruik belaste zaken, het bedrag der periodieke uitkeeringen, den titel waarbij het vruchtgebruik is ingesteld of de uitkeeringen zijn opgelegd, den naam en den. woonplaats der vruchtgebruikers of genieters, den ouderdom dergenen van wier leven het vruchtgebruik of de uitkeering afhangt of het tijdvak, waarvoor het vruchtgebruik of de uitkeering is gemaakt.

Achter hetzelfde artikel wordt een nieuw lid gevoegd, luidende :

Bij de memorie van aangifte, waarin naar de bepalingen van 3°. en 6°. de ouderdom moet worden opgegeven van personen, van wier leven een vruchtgebruik of eene periodieke uitkeering afhankelijk is, wordt, op straf van weigering der memorie, hunne geboorte-akte overgelegd, of, indien dit niet mogelijk is, eene akte van bekendheid, opgemaakt op de wijze voorgeschreven bij de beide eerste leden van art. 127 van het Burgerlijk Wetboek, of, wanneer de personen buiten 's lands wonen en geboren zijn, door de daartoe bevoegde openbare macht.

§ 7. Achter art. 12 wordt een tweede lid gevoegd, luidende:

Wanneer echter de boedel alleen ten gevolge