is toegevoegd aan uw favorieten.

Successiewet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

91 -

van verwerping door andere erfgenamen dan die in de rechte linie en de echtgenoot in het geval van art. 56, n°. 3, geheel op de erfgenamen in de rechte' linie of op deze en dien echtgenoot vererft, doen de laatsten aangifte overeenkomstig art. 10.

§ 8. Het eerste lid van art. 15 wordt aldus gewijzigd:

Op dezelfde wijze als b% de artt. 10, 11 en 12 is bepaald, zijn, tot de aangifte van hetgeen door hen wordt geërfd of verkregen, gehouden :

1°. zij die een vruchtgebruik of periodieke uitkeering bij opvolging verkrijgen;

2°. de geroepen erfgenamen of legatarissen, die door het overlijden van den bezwaarden erfgenaam of legataris tot het genot komen.

Het cijfer 3, voorkomende in het tweede lid van het zoo even genoemde wetsartikel, wordt vervangen door het cijfer 2.

§ 9. Art. 20, laatste lid, wordt aldus gewijzigd:

Ingeval de nalatenschap volgens de wet als onbeheerd wordt beschouwd of indien ten gevolge van de vervulling eener voorwaarde, van verwerping of van den bij art. Ibis, lid 2, bedoelden afstand geërfd of verkregen wordt, gaat de termijn in van den dag der benoeming van den curator, der vervulling van de voorwaarde, der verwerping of van den afstand.

De komma achter het woord: „boete," en de woorden: „of tot betaling der opgeschorte rechten en der boete," voorkomende aan het einde van het eerste lid van art. 21, worden vervangen door een punt.

§ 10. De woorden: „Voor de regeling van het recht wordt de waarde van hetgeen in vollen, blooten of bezwaarden eigendom of in vruchtgebruik geërfd wordt of verkregen, bepaald als volgt", voorkomende aan het begin van art. 23, worden vervangen door de woorden: „Voor de regeling van het recht van successie wordt de waarde bepaald:

1°. van hetgeen in vollen of met fideï-commis bezwaarden eigendom wordt geërfd of verkregen, als volgt:"

De woorden : „Ingeval van onzekerheid des ouderdoms wordt het hoogste bedrag aangenomen, behoudens teruggave, zoo deze wordt gevraagd binnen den termijn voor de verjaring