is toegevoegd aan uw favorieten.

Wet van den 15den April 1896, S. 69, zooals deze wet gewijzigd is bij die van 22 Juni 1914, S. 263 ; Stoomwet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S. & J. N". 31. 9e druk.

TWEEDE AANVULLING

der

Wet houdende regeling van het toezicht op het gebruik van stoomtoesteUen.

(STOOMWET).

Besluit van 27 October 1920, S. 800, houdende nadere wijziging van het Stoombesluit 1915 (Staatsblad 1915, n°. 83), gewijzigd bij Ko- iSpmldijk besluit van 5 Februari 1920 (Staatsblad n°. 55). Wij WILHELMINA, enz. Op de voordracht van Onzen Minister van Arbeid van 18 Augustus 1920, n°. 3198 S afdeeling Arbeid;

Overwegende, dat het noodig is het Stoombesluit 1915 (Staatsblad 1915 n°. 83), gewijzigd bij Ons besluit van 5 Februari 1920 (Staatsblad n°. 55), nader te wijzigen;

Gezien de Stoomwet (wet van 15 April 1896, Staatsblad n°. 69, laatstebjk gewijzigd bij de wet van 22 Juni 1914, Staatsblad n°. 263);

Den Raad van State gehoord (advies van 5 October 1920, n°. 39) ;

Gezien het nader rapport van Onzen genoemden Minister van 22 October 1920, n°. 3988 S afdeeling Arbeid;

Hebben goedgevonden en verstaan : te bepalen :

Art. 1. li In het eerste lid van artikel 84 en ra het eerste lid van artikel 88 van het Stoombesluit 1915 wordt in plaats van „opzichter" gelezen „technisch ambtenaar".

2. In het derde lid van voornoemd artikel 84 wordt in plaats van „opzichters" gelezen „technische ambtenaren".

2. Dit besluit treedt in werking met ingang van den tweeden dag na dien van de dagteekemng van het Staatsblad, waarin het is geplaatst.

Xmze Minister van Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State en aan de Algemeene Rekenkamer.

Het Loo, den 27sten October 1920 n .,. . WILHELMINA. De Minister van Arbeid, Aalberse.

(üitgeg. 9 Nov'. 1920.)