is toegevoegd aan je favorieten.

Wet van den 9den april 1875, S. 67, zooals die wet is gewijzigd bij de wetten van 31 december 1880, S. 258, 10 mei 1882, S. 66, 15 april 1886, S. 64, 31 december 1887, S. 265 en 8april 1893, S. 62, tot regeling van de dienst en het gebruik der spoorwegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 312 —

6. Zoodra de trein op een station stilstaat, worden aan de zijde voor het uitstappen hestemd de portieren van die rijtuigen of rijtuigafdeelingen geopend, waarin zich reizigers bevinden, die het verlangen om uit te stappen kenbaar maker.

e. De achtste en negende leden worden zevende en achtste leden.

6°. In het eerste en in het tweode lid van artikel 17 vervallen de woorden „met de stoomfluit".

7°. Artikel 18 wordt opnieuw vastgesteld en gelezen als volgt:

Beschadiging van rijtuigen.

Art. 18. Hij, die een rijtuig of rijtuigafdeeling, of voorwerpen, welke daartoe behooren, beschadigt of verontreinigt, alsmede hij, die een kind beneden den leeftijd van 10 jaar of een dier geleidt, dat een rijtuig of eene rijtuigafdeeling of voorwerpen, welke daartoe behooren, beschadigt of verontreinigt, is verplicht op eerste aanvraag van den beambte of bediende van dón spoorweg de schadevergoeding te betalen, verschuldigd krachtens het daarvoor vastgestelde en door den Minister van Waterstaat goedgekeurde tarief.

8". Artikel 19 wordt opnieuw vastgesteld en gelezen als volgt:

Aanwijzing van de goederen, wélke als bagage worden beschouwd. Art. 19. 1. Als bagage worden in den regel slechts beschouwd voorwerpen, welke de reiziger voor zijne reis noodig heeft en welke door de wijze, waarop zij zijn ingepakt — in koffers, reismanden, reiszakken, hoedendoozen, kleine kisten en dergelijke — als reisbenoodigdheden te onderkennen zijn. Worden voorwerpen, welke niet voldoen aan de in de vorige zinsnede gestelde eischen, door de ondernemers van spoorwegdiensten als bagage toegelaten, dan kunnen daarvoor hij het tarief in afwijking van de artikelen 24 en 26 van dit reglement, bijzondere bepalingen voor de verantwoordelijkheid worden vastgesteld.

2. Behoudens het bepaalde in het derde en in het vierde lid van dit artikel is het verboden ten vervoer als bagage aan te bieden of te laten aanbieden of te vervoeren goud en zilver in baren en platina, benevens de goederen, genoemd in de bijlagen A en B van dit reglement.

3. Voor zoover zij krachtens het eerste lid van dit artikel of krachtens het tarief als bagage zijn te beschouwen, mogen als bagage worden vervoerd:

a. geld en geldswaarden, als bedoeld in artikel 46 van dit reglement met uitzondering van goud en zilver in baren en platina. Ook in geval van boos opzet of grove nalatigheid van hunne beambten of bedienden is echter de verantwoordelijkheid van de ondernemers