Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- 8 -

in bewaring te houden en daarvan grossen, afschriften en uittreksels uit te geven; alles voor zoover het verlijden dier akten door de wet niet ook aan andere ambtenaren opgedragen of aan dezelve geheel voorbehouden is.

2. De notarissen worden door den Koning voor hun leven aangesteld.

3. De notarissen oefenen hunne ambtsbediening uit in den geheelen omtrek van het arrondissement, waarin hunne standplaats is gevestigd.

De Koning bepaalt bij een reglement van algemeen bestuur, dadelijk' bij het in werking brengen dezer wet uit te vaardigen, het maximum van het getal notarissen, welke voor ieder arrondissement kunnen worden aangesteld, des echter, dat hetzelve in geen arrondissement meer zal kunnen bedragen dan één notaris op de vier duizend zielen.

4. Aan iederen notaris wordt bij het besluit zijner benoeming eene bepaalde standplaats aangewezen.

Met uitzondering van de steden, welke uit meer dan één kanton bestaan, worden deze

(3) eerste lid. Bij art. 16 der wet van 9 April 1877, S. 80, is bepaald: De notarissen, aangesteld vóór het in werkingtreden dezer wet, (16 Mei 1877) zijn, onverminderd hunne bevoegdheid in den geheelen omtrek van het nieuwe arrondissement, tevens bevoegd hunne bediening uit te oefenen in den geheelen omtrek van het voormalig arrondissement waarin hunne standplaats gevestigd is.

— tweede lid. Laatstelijk bepaald bij besluit van '29 September 1892, S. 228, gewijzigd bij de besluiten van 7 Mei 1901, S. 106 en 4 Juli 1904, S. 126, onder de bijlagen opgenomen.

— Bij de wet van 31 December 1913. S. 469, tot toevoeging van de terreinen langs den Nieuwen Waterweg en het Scheur, deel uitmakende van de gemeenten 's Gravenhage en Naaldwijk, aan de gemeente Rotterdam is in art. 36 onder ft. bepaald:

De notarissen, aangesteld vóór het in werking treden dezer wet, wier standplaats gevestigd is binnen het rechtsgebied van de arrondissements-rechtbank te Rotterdam, zijn bevoegd hunne bediening uit te oefenen binnen de gemeente 's Gravenzande.

De notaris, aangesteld vóór het in werking treden dezer wet, wiens standplaats gevestigd is te 's Gravenzande, is bevoegd zijne bediening uit te oefenen in de arrondissementen Rotterdam en 's Gravenhage.

Sluiten