is toegevoegd aan uw favorieten.

Wet van den 11 Januari 1904, S. 7, gewijzigd bij de wet van den 2 Januari 1905, S. 2, betreffende aanleg, exploitatie en gebruik van telegrafen en telefonen (Telegraaf- en Telefoonwet 1904, [Staatsblad N°. 7])

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

115

Staat, de openbare orde of de goede zeilen v (art. 14 van de Telegraaf en Telefoonwet 1904, Staatsblad n°. 7) wordt het, met opgaaf van redenen, per telegraaf, ter kennis van den Directeur-Generaal der Posterijen en Telegrafie gebracht.

Ten aanzien van reeds overgeseinde telegrammen behoort bet betrokken kantoor zich vooraf te overtuigen, dat de bestelling daarvan nog kan worden gestuit. Het kantoor van bestemming geeft aan eene aanvraag tot stuiting der bestelling, onder zoodanige omstandigheden, gevolg.

In het internationaal verkeer wordt de nietuitreiking van een telegram onverwijld aan het kantoor van afzending medegedeeld.

Gelijke kennisgeving geschiedt, indien de niet uitreiking hec gevolg is van schorsing van het telegrafisch verkeer, tenzij zoodanige mededeeling, met het oog op de veihgheid van den Staat, niet wenschelijk wordt geacht.

Overkomst van de telegrammen.

37. Den afzender van een telegram wordt geene toezegging gedaan omtrent den tijd, waarop het zijne bestemming zal bereiken.

Indien zich echter bij de aanbieding of na de aanneming van een telegram aanmerkelijk vertraging laat voorzien, moet de afzender,, voor zooveel mogelijk, daarvan verwittigd en hem, indien hij zulks verlangt, het telegram met de daarvoor betaalde kosten teruggegeven worden.

Mededeeüngen ambtshalve.

38. De naam van het kantoor of van het radiotelegraafstation van afzending, het volgnummer van het telegram, de dagteekening en de tijd van aanbieding worden den geadresseerde ambtshalve medegedeeld.

Aan den naam van het radiotelegraafstation van afzending wordt in voorkomende gevallen toegevoegd in de eerste plaats de naam van het laatste station van overneming en vervolgens die van het betrokken kuststation.

Alle radiotelegrammen moeten de aanwijzing Radio dragen, welke ambtshalve wordt medegeseind.

8*