is toegevoegd aan je favorieten.

Landstormwet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beschikking van den Minister van Oorlog, van 15 December 1917, n°. 22, betreffende vervoer van dienstplichtigen naar het buitenland voor Rijksrekening, bij ontslag uit den dienst wegens ziekten of gebreken en bij demobilisatie. {Zooals deze beschikking gewijzigd is bij die van 22 Februari 1918, n°. 84, 13 October 1919, n°. 67, en 11 November 1919, n°. 95.) § 1. De dienstplichtigen, die in de tegenwoordige bijzondere tijdsomstandigheden ter vervulling van hun dienstplicht zich van hun woonplaats buiten het Rijk naar Nederland hebben begeven, worden, indien zij bij ontslag uit den dienst wegens ziekten of gebreken, dan wel bij demobilisatie, weder in het Rijk. waarin hun bedoelde woonplaats is gelegen, wenschen te verblijven, in de gelegenheid gesteld voor rijksrekening derwaarts re reizen, naar de regelen, in de volgende paragrafen vervat.

§ 2. Vervoer voor rijksrekening wordt desgewenscht verleend :

1°. aan gehuwde dienstplichtigen, 2°. aan ongehuwde dienstplichtigen, voor zoover zij aannemelijk maken:

a. niet bij machte te zijn de reis te bekostigen ; of

6. steun te behoeven, bijvoorbeeld als zijnde niet in de gelegenheid hier te lande werk in hun vak te verkrijgen, hetgeen kan blijke.door overlegging van eene verklaring van de Centrale Rijks Arbeidsbeurs te 's-Oravenhage (adres Koningskade 7).

Aan verdere leden van het gezin van gehuwde dienstplichtigen' wordt geen vervoer voor rijksrekening verleend.

§ 3. Zij, aan wie vrij vervoer wordt toegekend, ontvangen vanwege het Departement van Oorlog een of meer plaatsbewijzen (passagebiljetten), geldig voor de laagste klasse van die openbare middelen van vervoer, waarmede de reis het minste aantal dagen duurt.

Kosten van voeding en huisvesting gedurende de reis komen sleohts ten laste van het Rijk, in zoover deze kosten bij vervoer per boot in de kosten der reis zijn' begrepen.

Vrachtkosten van bagage komen voor rekening van belanghebbenden.

§ 4. De dienstplichtige, die in aanmerking •11*