is toegevoegd aan uw favorieten.

Wet van den 23sten september 1912, S. 308, zooals deze wet nader is gewijzigd ... houdende nieuwe regeling van het auteursrecht, Auteurswet 1912, met ... benevens als bijlagen de Wet van 26 juni 1911, S. 197, nopens het voorbehoud der bevoegdheid tot toetreding voor Nederland en zijn koloniën tot de op 13 november 1908 te Berlijn gesloten herziene Berner Conventie ter bescherming van letterkundige- en kunstwerken; ... en het Besluit van 28 october 1912, S. 323, houdende de bekendmaking in het Staatsblad ...

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cette nature n'auront qu'un effet strictement limité au pays qui les auiait établies.

La disposition de 1'alinea Ier n'a pas d'efiet rétrpactif et, par suite, n'est pas applicable, dans un pays de 1'Union, aux oeuvres qui, dans ce pays, auront été adaptées licitement aux instruments mécaniques avant la mise en yigueur de la présente Convention.

Les adaptations faites en vertu des alinéas 2 et 3 du présent article et importées, sans autorisation des parties intéressées, dans un pays oü elles ne seraient pas licites, pourront y être saisies.

„Onder vooropstelling van den algemeenen regel (welke regel uit kraehte van het tractaat zelf in de Uniestaten zal'gelden, maar geen terugwerkend*i kracht zal hebben), dat aan den componist het uitsluitend recht toekomt om machtiging te verleenen zoowel tot het uitvoerbaar maken van zijne werïJMï langs meohanischen weg als tot de openbare uitvoering zijner compositie op werktuigelijke wijze, is aan den wetgever van eiken Uniestaat overgelaten de toepassing van dit artikel nader te regelen.

Stemt eene zoodanige regeling niet overeen met eene op dat stok in een ander Unieland getroffen regeling en wordt bijv. eene mechanische bewerking van een muziekstuk die rechtsgeldig tot stand kwam in het eene land, zonder verlof van belanghebbenden ingevoerd in een Unieland waar zulk eene bewerking door de wet niet wordt toegestaan, dan zal zulk eene bewerking in het laatste land in (beslag kunnen worden genomen krachtens het slot van dit artikel." (M. v. T.)

Art. 14. Les auteurs d'oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques ont le droit exclusif d'autoriser la reproduction et la représentation publique de leurs oeuvres par la cinématographie.