Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 1

_ 8 —

organisatie der verzekering, welke organisatie nagenoeg gelijk was aan die der bij de Ongevallenwet 1901 geregelde verzekering. De verzekering zou worden uitgevoerd door de Rijksverzekeringsbank, met gelegenheid voor den werkgever om het risico van de verzekering zijner arbeiders hetzij zelf te dragen, hetzij over te dragen aan eene bijzondere verzekeringsinstelling.

Sinds de laatste 10 jaren zijn echter verschillende onderlinge organisaties van landbouwers tot stand gekomen, welke de ongevallenverzekering der land- en tüinbouwarbeiders hebben ter hand genomep en welke aan de arbeiders, in dienst der bij haar aangesloten werkgevers, ingeval van bedrijfsongeval geldelijke uitkeeringen verleenen, welke in aard en omvang overeenkomen met die, waarop de Ongevallenwet 1921 den door een ongeval getroffen arbeiders aanspraak geeft.

Van de zijde dier organisaties is de wensch naar voren gebracht, dat de komende wettelijke regeling haar in de gelegenheid zal stellen haar bedrijf te blijven uitoefenen. In het algemeen genomen hebben deze organisaties, waarvan de Centrale Landbouw-Onderlinge, de Tuinbouw-Onderlinge, de Roomsch-Katholieke Boerenbond, de meest op den voorgrond tredende zijn, het bewijs geleverd met ernst te streven naar eene zoo goed mogelijke vervulling van de vrijwillig op zich genomen taak, terwijl ondergeteekende heeft kunnen bevinden, dat in het bijzonder over de uitvoering der verzekering door de drie vorengenoemde organisaties ook in werknemerskringen waardeering bestaat.. Aangezien ondergeteekende op het standpunt staat, dat, waar de overheid haar bemoeiing uitstrekt tot een. nieuw gebied, bij de organisatie dezer overheidsbemoeiing zooveel mogelijk rekening moet worden gehouden met hetgeen op dat gebied in het vrije maatschappelijk verkeer zich heeft ontwikkeld en bewijzen, van levensvatbaarheid heeft gegeven, heeft hij gemeend aan den vorenbedoelden wensch voldoening te moeten geven. Naast deze meer principieele overwegingen hebben echter ook practische overwegingen ondergeteekende geleid tot het voorstel om ook aan bijzondere organisaties, naast openbare

Sluiten