is toegevoegd aan uw favorieten.

Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 117 —

21. 1. Indien de Raad van Arbeid van oordeel is, dat eenige premie voor oninbaarverklaring in aanmerking komt, doet hij daartoe een gemotiveerd ■ voorstel aan het bestuur der Bank. Bij dit voorstel worden alle op de vaststelling en invordering der premie betrekking hebbende stukken overgelegd.

2. De toezending der in het vorige lid bedoelde voorstellen geschiedt éénmaal per maand met een begeleidenden staat

3. Ten aanzien van de premiën, welke ingevolge artikel 105, derde lid, der wet niet meer ingevorderd kunnen worden, zendt de Baad van Arbeid tweemaal per jaar, in do maanden Januari en Juli, een staat aan het bestuur der Bank.

22. Uiterlijk binnen 14 dagen, respectievelijk na 1 Januari en 1 Juli van elk jaar, wordt door den Raad van Arbeid aan de hand van de in artikel 17 bedoelde rekening-courantkaarten een saldo-staat in tweevoud opgemaakt waarop alle voor vroegere vervaldagen nog openstaande posten worden vermeld. Van dezen staat wordt vóór 31 Januari, respectievelijk vóór 31 Juli, één exemplaar aan den betrokken Verzekeringsraad gezonden.

23. In de laatste week der maanden Juni en December van elk jaar wordt door den Raad van Arbeid opgemaakt een uittreksel uit het register, bedoeld in artikel 6, de zoogenaamde „inventarislijst", waarop alle posten worden vermeld, waarvoor ten aanzien van den eerstvolgenden vervaldag premie zal moeten worden vastgesteld.

24. Ten behoeve van het jaarverslag der Bank en van de jaarlijks op te maken balans verstrekt de Raad van Arbeid aan het bestuur der Bank binnen den door dat bestuur te bepalen termijn de daarvoor naar het oordeel van genoemd bestuur benoodigde gegevens.

25. Jaarlijks worden in de maand December aan alle werkgevers, wier ondernemingen bij de administratie van den Raad van Arbeid bekend zijn en die niet lid zijn eener bedrijfsvereeniging, door den Raad van Arbeid formulieren verstrekt voor de loonlijsten of de stukken, bedoeld bij artikel 81, vijfde lid, der wet, aan te houden in het volgende jaar.