Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 2

- 8 —

lende redenen niet geheel naar billijkheid is geregeld.

Als beide ouders voor het pensioen hunner kinderen bijdragen — zoo wordt in de memorie van antwoord gezegd — is geen goede reden aan te voeren, waarom bij het overlijden der moeder geen weezenpensioen zou worden uitgekeerd. Als de vader die een hoogeren grondslag voor pensioen heeft, overleden is, heeft de vrouw, gelijk ook in het verslag werd opgemerkt, bij het weezenpensioen van harentwege aan de kinderen komende, geenerlei belang meer en behoort daarvoor niet te blijven betalen.

Een ander beginsel is daarom op dit punt thans in het ontwerp aangenomen. Vrouwelijke ambtenaren, eohtgenooten of weduwen van burgerlijke ambtenaren, worden van de toepassing dezer wet uitgesloten, tenzij zij voor hare uit een huwelijk met een ander gesproten kinderen deelgereohtigd wenschen te blijven. Zij zullen diensvolgens geene bijdragen behoeven te betalen. Heeft zoodanige vrouw voorkinderen, of wordt zij, na een tweede huwelijk met een niet burgerlijk ambtenaar te hebben aangegaan, voor de tweede maal weduwe, dan zal zij door het afleggen der bij de laatste zinsnede bedoelde verklaring het lot van hare kinderen, die anders als niet in huwelijk met een ambtenaar verwekt, op weezenpensioen geen aanspraak zouden hebben, kunnen verzekeren.

In verband met deze nieuwe regeling is voorts bepaald, dat de bedoelde kortingen aan ambtenaressen, die in het geval komen, dat de wet op haar niet meer van toepassing is, zullen teruggegeven worden (zie art. 17, vijfde alinea). Een ambtenares, die met een ambtenaar in het huwelijk treedt en daardoor voor hare kinderen (behalve die in huwelijk met dien ambtenaar verwekt) alle aanspraken öp weduwenpensioen verliest, behoort de kortingen, die zij betaalde, terug te krijgen. Zoo ook zal de weduwe van een ambtenaar, zelve ambtenares zijnde, en met een niet-ambtenaar een tweede huwelijk" aangaande, gedurende dat tweede huwelijk'het genot van haar weduwenpensioen verliezen, en daardoor weder tot betaling der korting verplicht zijn en deelgerechtigde in het fonds worden. Indien -echter

Sluiten