Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 1

— 8 —

toekent, behoudens de mogelijkheid, geopend door het Koninklijk besluit van 2 November 1916 (Staatsblad n°. 490), om voor bepaalde werkzaamheden op verzoek van belanghebbenden, vergoeding van kosten van dezen te verkrijgen.

Dat deze regeling bevredigend is, kan kwalijk worden gezegd ; herhaaldelijk zijn met name uit de kringen van de Kamers zelve wenschen tot reorganisatie geuit en plannen daartoe ontwikkeld, en op eene vergadering, dit jaar (1917) te Utrecht gehouden, waar de meeste Kamers van Koophandel vertegenwoordigd waren, bleek ook duidelijk, 'dat de behoefte aan eene reorganisatie sterk werd gevoeld.

De tweede ondergeteekende is dan ook voornemens eene ingrijpende wijziging van de geldende regeling betreffende de Kamers van Koophandel te bevorderen, en daarbij zal er naar zijne meening voor gezorgd moeten worden, dat handel en nijverheid, waar ook in het land gevestigd, in een Kamer van Koophandel en Fabrieken vertegenwoordiging vinden, en zal dus gebroken moeten worden met het stelsel, dat slechts voor die gemeenten, waar de gemeenteraad het initiatief neemt, Kamers van Koophandel bestaan.

Er zal dan op andere wijze moeten voorzien worden in de kosten dier Kamers, die thans door de gemeenten, zij het dan ook veelal joiet op overvloedige wijze, worden gedragen. Dit zou echter bij invoering van het handelsregister kunnen geschieden. Wanneer, zooals de bedoeling is, het houden van het handelsregister aan de Kamers van Koophandel wordt opgedragen en elke ingeschrevene eene kleine jaarlijksche retributie betaalt, dan ligt het voor de hand, dat die gelden aan de Kamers van Koophandel ten goede komen. Zoodoende zouden de Kamers, ook al bedraagt de retributie slechts enkele guldens per jaar, een zeer voldoend bedrag verkrijgen om hare kosten te bestrijden.

Door deze regeling zou ook worden bereikt dat de Kamers van Koophandel niet alleen geld, maar ook een zeker gezag krijgen. Immers het houden van het handelsregister zon de beteekenis van haar werk in niet geringe mate vermeerderen, wat zeker aan de belangstelling

Sluiten