is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluit van den 23sten Januari 1920, S. 37, tot vaststelling van regelen ten aanzien van de bezoldiging van burgelijke Rijksambtenaren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-91

— Schaal 52, 53

Scheikundige. Landbouwkundige.

Arbeid.

Arbeidsinspectie.

Inspecteur.

Scheikundig ingenieur. Mectrotecnniscn ingenieur. Landbouwkundige.

Havenarbeid.

Inspecteur.

Stoomwezen. Ingenieur Ile klasse.

Rijksverzekeringsbank.

Ingenieur.

Centraal laboratorium ten behoeve van het Staatstoezicht op de volksgezondheid. Ie Bacterioloog. Ie Bioloog. Ie Scheikundige.

Rijksbureau voor drinkwatervoorziening. Scheikundig bacterioloog. Geoloog. Hydroloog. Ingenieur Ie klasse.

Koloniën.

Technisch bureau van het Departement van Koloniën.

Ingenieur.

SCHAAL 53. t 4800—1 6000, 6 jaar. , 6 jaarlijksche verhoogingen van f 200.

Departementen van algemeen bestuur, Hooge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin.

Referendaris. (Bij den Raad van State : Referendaris werkzaam aan de afdeeling Geschillen van bestuur.) Directeur van de stenographische inrichting Directeur van de tachygraphische inrichting. Justitie.

Rijkswerkinrichtingen „Veenhuizen". Geneesheer.

Blnnenlandsche Zaken.

Centraal bureau voor de statistiek. Referendaris.

Salariscommmissie voor burgerlijke Rijksambtenaren.

Ie Secretaris,

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.

Rijksuniversiteiten en technische hoogeschool. JJeclrrjtsingenieur-conservator.

Rijks schooltoezicht. Districtsschoolopziener.

Inspectie lichamelijke opvoeding. Inspecteur.

n , , , Koninklijke bibliotheek. Under bibliothecaris.