is toegevoegd aan uw favorieten.

Wet van den 25sten Juli 1919, S. 524, houdende bepalingen tot wering van vleesch en vleeschwaren, die voor de volksgezondheid schadelijk zijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S. & J. N°. 98.

VIJFDE AANVULLING

der

VLEESCHKEUEINGSWET1919.

Besluit van den lldén September 1921, S. 1065, tot het bepalen van den dag van inwerkingtreding van de artikelen 20, 21, 22, 23, 32 en 48 der vleesehkeuringswet 1919 (Staatsblad n°. 524). Wu WILHELMINA, enz. Op de voordracht van Onzen Minister van Arbeid van 5 September 1921, n°. 406 E, afdeeling Volksgezondheid;

Gelet op artikel 52, 2de lid, der Vleesehkeuringswet (Staatsblad 1919, n°. 524);

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen:

Eenig artikel. De artikelen 20, 21, 22, 23, 32 en 48 der Vleesehkeuringswet 1919 (Staatsblad n°. 524), treden in werking met ingang van den dag van afkondiging van dit besluit.

Onze Minister van Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, den 17den September 1921.

WILHELMINA. De Minister van Arbeid, Aalberse.

(Uitgeg. 10 Oct. 1921.)-

Besluit van den 5den October 1921. S. 1112, tot aanwijzing van den termijn bedoeld bij art. 48 der Vleesehkeuringswet (Staatsblad 1919 n°. 524). Wij WILHELMINA, enz. Op de voordracht van Onzen Minister van Arbeid van 30 September 1921, n°. 452 E, afdeeling Volksgezondheid ;

Gelet op artikel 48, eerste en tweede lid der Vleesehkeuringswet (Staatsblad 1919 n°. 624); Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen:

A. De raden van de gemeenten waar een keuringsdienst nog niet bestaat, onderwerpen de noodige verordeningen en instructies, en de raden van de gemeenten, waar een keuringsdienst bestaat, de noodige aanvullingen en wijzingen van verordeningen en instructies aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten voor l Januari 1922.

B. Ons besluit van 20 Juni 1921 (Staatsblad n° 806) vervalt

Onze Minister van Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad za} worden geplaatst.

Het Loo, den 5den October 1921.

WILHELMINA. De Minister van Arbeid, Aalberse.

(Uitgeg. 18 Oct. 1921.)