is toegevoegd aan uw favorieten.

De Tabakswet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VII. — Artt. 58—59.

89

2. Hij die opzettelijk de bij artikel 58 opgelegde geheimhouding schendt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of een geldboete van ten hoogste f 600,—.

Hij aan wiens schuld schending van de geheimhouding te wijten is, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste f 300,—.

Geen vervolging wordt ingesteld dan op klachte van hem te wiens aanzien de geheimhouding is geschonden. Art. 66.

3. De verplichting tot geheimhouding strekt zich blijkbaar ook uit tot de leden der Commissie van deskundigen voor den tabaksaccijns ; als zoodanig bekleeden zij immers een ambt. Verg. het eedsformuher in art. 54.

4. In fabrieken en andere inrichtingen waar ambtenaren toegang hebben of toezicht hebben te houden, worden soms werkwijzen gevolgd, procédé's toegepast of werktuigen gebezigd, waarvan het geheim van belang kan zijn voor den betrokken fabrikant, enz. Uit den aard der zaak is deze niet altijd in staat, de werkwijzen, procédé's of werktuigen voor de ambtenaren verborgen te houden, evenmin als de herkomst of bestemming der goederen, die hij ontvangt of verzendt.

Tot dusver is niet gebleken, dat een ambtenaar de geheimhouding, waartoe hij volgens wettelijke en administratieve voorschriften verplicht is, geschonden heeft. Nochtans is er aanleiding gevonden om de ambtebaren tot voorzichtigheid aan te sporen, opdat zij niet — ook tegen hun bedoeling — door ondoordachte uitlatingen of door het beantwoorden van vragen er toe bijdragen dat een fabrieks- of ander bedrijfsgeheim ter kennis van onbevoegden komt. Res. van 16 Mei 1916, no. 9, V. v. V. no. 670.

Art. 59. Door Onzen Minister van Financiën werdt eene lijst van de volgens deze wet verleende bedrijfsvergunningen tegen betaling der kosten verkrijgbaar gesteld.

Van intrekking van bedrijfsvergunningen wordt door genoemden Minister mededeeling gedaan in de Staatscourant (1—4).

1. Het ligt in de bedoeling van de in dit artikel bedoelde lijst geregeld supplementen uit te geven en telkens, wanneer dit noodig is, een nieuwe uitgaaf te doen verschijnen.

Door de intrekking van bedrijfsvergunningen te publiceeren in de Staatscourant zullen belanghebbenden daarmede het spoedigst bekend zijn. Natuurlijk zal van de intrekking ook mededeeling worden gedaan in de uit te geven supplementen. Ook door velen, die de lijst met ten behoeve van de naleving der wet behoeven te raadplegen, zal waarschijnlijk de uitgaaf daarvan op prijs worden gesteld. Mem. v. T.

2. Zie aant. 1 op art. 20.

3. Zie § 52 der instructie.

4. Aan de hand van de in art. 59 bedoelde lijsten zal kunnen worden beoordeeld of de aflevering al dan niet aan een wederverkooper geschiedt. § 8, laatste lid, der instructie.