is toegevoegd aan uw favorieten.

De Tabakswet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE A. — Wet V. v. V. no. 1746.

115

t reeds voorspeld dat deze wet onuitvoerbaar zou zijn", tegelijkertijd onder het motto „dood aan de huisindustrie" weigerden haar te verbeteren.

Artikelen.

De inhoud van art. 23, hd 1, raakt inderdaad de materie van de Veiligheidswet. Intusschen dient in'toog gehouden, dat het artikel van de Tabakswet ook geldt voor bedrijven waar zonder arbeiders gewerkt wordt.

Het aantal fabrieken, waarvoor vergunningen zijn aangevraagd en dat niet voldoet aan de eischen uitsluitend van art. 23, lid 2, bedraagt ruim 1300. Het aantal winkels, waarvoor hetzelfde geldt ten aanzien van art. 40, bedraagt omstreeeks 850. Al deze bedrijven worden dus door dit ontwerp geholpen.

Daarnaast staan 1200 fabriekslokalen, die niet voldoen aan art. 23 hd 1 (vele daarvan ook niet aan hd 2, doch dit is in dit verband zonder belang). Voor deze lokalen wordt derhalve geen voorziening getroffen. Dit crifer 1200 is ook genoemd in de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer. Blijkens het Voorloopig Verslag der Eerste Kamer wordt door sommigen ten onrechte van de meenmg uitgegaan, dat de voorziening ook deze 1200 betreft.

Wanneer dit wetsontwerp is aangenomen en derhalve de omvang van de bedrijfsschade is te overzien, zal worden nagegaan,welke tegemoetkoming mogelijk is, en ook het ter zake geopperde denkbeeld uit het Voorloopig Verslag worden overwogen. Omtrent eventueel door de gemeenten te verleenen steun zullen dankbaar voorstellen worden ingewacht. In hoever het Rijk zich bij die voorstellen zou kunnen aansluiten, kan eerst worden bezien wanneer zij bekend zijn. Mem. v. A. op Voorl. V. '

WIJ, WILHELMINA, bij de Gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is enkele bepalingen der Tabakswet (Staatsblad 1921, no. 712) te wijzigen en aan hare overgangsbepalingen eenige uitbreiding te geven;

Zoo is het dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Art. 1. In de Tabakswet (Staatsblad 1921, no. 712) worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a. Artikel 5 wordt gelezen als volgt:

De accijns bedraagt 10 ten honderd van den kleinhandelsprijs, behalve van dien van sigaretten, waarvan de accijns 15 ten honderd bedraagt.

De wijze van berekening van den in het eerste hd bedoelden accijns wordt bepaald bij algemeenen maatregel van bestuur, gehoord de commissie, bedoeld in art. 53 (1).

1. Zie de aantt. op art. 5 der Tabakswet.

b. Het laatste lid van artikel 8 vervalt (2).

2. Dit vervallen verklaren heeft tevens geleid tot het doen vervallen van art. 30 en tot wijziging van de artt. 32 en 69, resp. bij art. 1, lett. d lett. e en lett. i.

Zie verder op art. 8 der Tabakswet.