Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar ook afgezien van deze wel niet egoïstische maar toch ietwat subjectief getinte verdiensten, heeft het boek zijn volle wetenschappelijke objectieve waarde. Natuurhjk wijkt nnjn eigen meening hier en daar van schrijvers meening af. Maar dat hindert nüj niet, met volle overtuiging uit te spreken, dat hiermee Nederland een wetenschappelijk boek rijker is geworden dat er zijn mag, en den lezer zonder eenigen twijfel tot velerlei leering en innige genoegdoening zal strekken.

En juist als de Kleuterroman zijn lezers niet slechts in leeraarskringen en op de school heeft gevonden, maar ook door vaders en moeders en alle kindervrienden gretig wordt gelezen en gesmaakt, zoo zal ook dit boek bij al de genoemden belangstelling wekken, hun weetlust prikkelen, en op de meeste punten ook volkomen bevredigen.

Eén verschilpunt zal de schrijver nuj ten slotte veroorloven aan te wijzen. Daar hij niet zoo gelukkig was als ik: een „moeder van Keesje" te ontdekken, en zijn eigen positie het niet meebracht door eigen aanschouwing en dagehjkschen omgang de stamelende kleuters voortdurend te kunnen uithooren en gadeslaan, heeft het boek niet dien gloed van leven, niet die onmiddellijkheid van uitdrukking, die alleen de volle aanvoeling met de feiten geven kan. Veel meer dan de Kleuterroman is dit boek, een boek uit de studeerkamer voor de studeerkamer Maar heeft dit zijn nadeelen, de voordeden van algemeener overzicht, wetenschappelijke terminologie, en breeder internationaal materiaal zijn evenmin te miskennen.

Toch ware het wenschehjk, dat vele Nederlandsche vaders en moeders zich eindelijk eens gingen geroepen gevoelen het voorbeeld van Keesjes moeder te volgen. Doen zij dit, dan.kan schrijver waarschijnlijk bij een herdruk vele buitenlandsche voorbeeldjes door echt Nederlandsche vervangen, en het grootendeels door Engelsche, Amerikaansche, Fransche en Duitsche geleerden gevondene: aanvullen met eigen Nederlandsche bijwinst en nationaal Wnderhjk zieleschoon.

Oudenbosch, op Sinte Catharyne 1918.

JAC. VAN GINNEKEN, S. J.

x

Sluiten