Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

'Mijnheer de Voorzitter! Het is nu juist 18 maanden geleden dat dit wetsontwerp bij de Kamer werd ingediend, nadat de materie, waarover het gaat, meer dan; 20 jaar in de politieke atmosfeer zeer actief aanwezig) is geweest; en nu zijn wij 18 maanden later, nadat het wetsontwerp in een speciale groote Commissie heeft gepokt en gemazeld, zóóver gekomen, dat er na allerlei overleg, ook met de Regeering, is gekomen een gewijzigd wetsontwerp, waarin werd tegemoet gekomen aan veel bezwaren, die van verschillende kanten waren gemaakt. En nu wij eindelijk, na al dien voorbereidenden arbeid van 18 maanden, beginnen met de openbare behandeling, nu zegt men: maar dit is bet gewone af jakkeringssysteem, dat deze meerderheid zich veroorlooft tegenover Ons, kleine minderheid, die daartegenover machteloos staat, en die op die wijze als minderheid wordt verdrukt.

Mijnheer de Voorzitter! In welk een licht komt dit verwijt nu te staan, als wij de behandeling van dit wetsontwerp eens vergelijken b.v. met die van het wetsontwerp op het oudelieden-pensioen in Engeland? Hoe lang heeft men daar over dat wetsontwerp gedaan? Het wetsontwerp werd daar ingediend op 7 Mei 1908 en op 27 Mei d.a.v. werd het reeds in eerste lezing aangenomen. Van 15-16 Juni d.a.v. werd het behandeld in tweede lezing. Van 24 Juni-i Juli d.a.v. werden 5. dagen bestemd voor de behandeling in tomitlé van het Lagerhuis. Vooraf was door de meerderheid vastgelegd, dat in comité niet langer dan 5 dagen mocht worden vergaderd, en dat men 'dan zou hebben één — zegge één — dag om rapport in het Lagerhuis uit te brengen. Dit rapport werd dan ook 5 dagen nadat die behandelinjgf in comité had plaats gehad, op 6 Juli, uit)gebracht, en

166

Sluiten