Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

472

is gebleven of vernietigd tengevolge van eene te lage schatting van den aangever, welke te goeder trouw heeft plaats gehad. Dit lid werd bijgevoegd bij de wet van 26 Mei 1932, Stbl. 220 ter vervanging van het vroegere art. 43. Vroeger was uitsluitend aan den Raad van beroep opgedragen te bepalen, dat in een dergehjk geval de verhooging niet verschuldigd zal zijn. De beslissing van den Raad moest dus worden ingeroepen, ook indien er geen geschil was. Na de wet van 1932 beslist de inspecteur, of hij de verhooging al dan niet zal opleggen; doet hij het wel, doch meent de belastingpUohtige, dat art. 41 al. 3 had behooren te zijn toegepast, dan staat wegens dit geschil beroep bij den Raad open.

Er moet een te lage schatting zijn. Daarvan was volgens den H. R.1 geen sprake, toen ontheffing der verhooging werd gevraagd, op grond dat de zaken van den belastingschuldige door anderen waren beheerd en de berekeningen voor de aangifte aan dezen waren overgelaten. De H. R. overwoog, dat „met schatting bedoeld wordt eene waardeering en begrootihg, „welke met betrekking tot sommige bestanddeelen van in„komen of vermogen bij de aangifte meermalen moet plaats „grijpen, doch dat daaronder niet is te verstaan het niet bij „de aangifte in rekening brengen van vermogensbestand,.deelen of inkomsten, waarmede wel rekening had moeten „znn gehouden". Er had moeten zijn nagegaan welke posten bij de aangifte te laag waren aangegeven.

Ontheffing van de verhooging is dus niet mogelijk, wanneer te min is aangegeven tengevolge van een telfout', wanneer is aangegeven naar art. 9, terwijl later bleek, dat de balans niet aan de daar gegeven voorschriften voldeed 3, of art. 9 niet of niet geheel toepasselijk was4. Daarentegen is kwijtschelding der verhooging verleend in een geval dat een handelsvoorraad, waarvan de aangever de hoegrootheid niet kende, te goeder

1 Arr. 22 Juni 1921, P. W. 11598. 8 Zie arr. H. R. 10 Maart 1920, B. B. 2441 (ink.bel.). 8 Zie R. v. b. Amsterdam I 7 Nov. 1921, B. B. 3099, P. W. 11663. Verg. arr. H. B. 10 Nov. 1926, P. W. 12180 : werd afgeschreven of gereserveerd T 4 Zie arr. H. R. 5 Febr. 1930, B. B. 4693, P. W. 13021.

Sluiten