is toegevoegd aan uw favorieten.

Maakt de ontwikkeling van het tegenwoordige rechtsleven en van de taak, die het notariaat daarin te vervullen heeft een hervorming van de opleiding tot het notariaat naar vorm en inhoud noodzakelijk? Zoo ja, welk karakter zal deze hervorming moeten dragen?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36

beschouwd en verklaard worden, maar in verband met de exameneischen van wet en program en dan krijgt het een meer bevredigenden zin. Het zou niet de eerste maal zijn, dat wetswijziging overbodig bleek bij juiste toepassing van de bestaande wet. In het algemeen gesproken de oudere wetten zijn zoo slecht niet, mits eruit gehaald worde wat erin zit.

Aan den anderen kant zouden wij willen waarschuwen voor een teveel in eene opzichzelf goede richting. De aanstaande notaris kan O; i. volstaan met die kennis van het staatsrecht, welke noodzakelijk is tot recht verstand van burgerlijk en ander recht, dat behoort tot zijn program. In dit verband kan op het stuk van strafrecht b.v. ook geëischt worden de wetenschap, dat eene strafbare handeling onrechtmatig is. Overigens sture men niet in de richting, dat de notaris, behalve de in het bijzonder tot de richtige uitoefening van het notarisambt vereischte kennis, zich bovendien nog die van den advocaat daarbij moet eigen maken. Wat voor enkelen goed is — de geldende wet moedigt zulks aan door de meesters in de rechten vrij te stellen van het eerste deel van het notarieel examen — deugt daarom nog niet voor' allen»- De zuiver notarieele studie alleen is voor velen zwaar en lang genoeg. De studie is er niet voor de studie, maar voor het leven. En het is al erg genoeg, als men de ééne helft van een gemiddeld menschenleven moet verstudeeren, om in de andere helft met het leven te beginnen. Er dient ook rekening te worden gehouden met het finantieele uithoudingsvermogen van den middenstand, waaruit een aanzienlijk deel van de aanstaande candidaat-notarissen gerecruteerd wordt. De jongelui moeten althans op ongeveer drie- of vier en twintigjarigen leeftijd eens in de